Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Avverkning påbörjad i Fallebo naturskog

Södra påbörjade igår 5 oktober avverkningen av den värdefulla Fallebo naturskog. Skogens vänner i Kalmar län fanns på plats för att fredligt försöka stoppa avverkningen. Skogsmaskinen fortsatte att avverka trots att aktivisterna var nära maskinen. 

Flera exemplar av den rödlistade och nära hotade vedsvampen ullticka växer på liggande död ved av gran i Fallebo naturskog som nu avverkas. Foto: Jan Brenander.

– Det är högst beklagligt att Oskarshamns kommun väljer att avverka trots skogens höga värden för biologisk mångfald, friluftsliv och rekreation. Kommunen ignorerar att vi är flera miljöorganisationer som säger nej till avverkningen. Vi har begärt att skogen bör bli ett kommunalt naturreservat istället, säger Nils-Erik Norrby, styrelseledamot, Skydda Skogen. 

Enligt Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens prioriteringsmodell för områdesurval för formellt skydd av skog i Sverige ska skogsbiologiska värdekärnor nära tätorter prioriteras för formellt skydd vilket tydliggör den tätortsnära naturens betydelse för vardagsfriluftslivet.   

Skydda Skogen har begärt en ekonomisk redovisning av den planerade avverkningen vid Fallebo och vill att Oskarshamns kommun ställer den mot skogens värde för friluftsliv, rekreation, biologisk mångfald och kolinlagring. Kommunen har svarat att skogen bland annat avverkas på grund av angrepp av granbarkborre på gran. 

Enligt kommunens skogsbruksplan består endast 25 % av volymen i beståndet av gran medan 70 % består av tall.  

– Nettovärdet som kommunen räknar med kan omöjligt bygga på granen, som delvis skadats av granbarkborre, utan måste bygga på uttaget av tall där mycket kan bli timmer. Därmed handlar den här avverkningen knappast om något annat än pengar, säger Nils-Erik Norrby, styrelseledamot, Skydda Skogen. 

Granbarkborren är en del av det naturliga skogsekosystemet. Den skapar död ved vilket är en bristvara för många lavar, mossor, svampar, insekter och fåglar i dagens skogslandskap. Granbarkborren är dessutom en viktig födoresurs för många skogsarter såsom hackspettar, rovlevande flugor, skalbaggar och parasitsteklar. Det är därför viktigt att gynna dessa arter och bevara deras livsmiljöer för att minska risken för allvarliga massförekomster av granbarkborre i framtiden.  

Granbarkborren måste även ha tillgång till färsk innerbark och är inte intresserad av döda träd utan bark. De gynnas bland annat av vindfällda träd i hyggeskanter eller fristående träd som lämnats på hyggen. De lockas även till färska hyggen, troligtvis på grund av doften från stubbar och ris samt av feromon från artfränder. Problemet med granbarkborre försvinner med andra ord inte om man tar bort redan nu angripna granar. 

Skydda Skogen framhåller att det är både mer kostnadseffektivt och hållbart att minimera insatserna och låta skogen stå orörd. Därigenom kan skogen förbli ett populärt besöks- och friluftsmål som bidrar positivt till både folkhälsa, den biologiska mångfalden och kolinlagring. Kommunen slipper då även kostnader för avverkning, GROT-skotning och eventuell plantering. Ett naturreservat kommer i längden att ge större intäkter för kommunen genom att gynna folkhälsan, friluftslivet, rekreation, turism, svamp- och bärplockning, biologisk mångfald och kolinlagring betydligt mer än den planerade avverkningen.  

Läs Skydda Skogens svar till Oskarshamns kommun om skogsavverkningen och granbarkborrar här.

Läs mer om granbarkborren här: 

Hedgren, P.O. (2003). Granbarkborren (Ips typographus) och naturvården. Entomologisk Tidskrift 124 (3): 159-165. 

Hedgren, P.O. (2006). Granbarkborren och andra skadeinsekter på granskog. SLU. 

Land Skogsbruk (2011-05-18). Barkborren följer inte med virket. 

Länsstyrelsen Örebro län (besökt 2020-07-23). Granbarkborre i naturreservat

Schroeder, M. & Weslien, J. (2020). Skyddade områden och risk för angrepp av granbarkborre. SLU Fakta Skog 3, 2020. 

Läs mer om Fallebo naturskog här: 

Begäran om ekonomisk redovisning av planerad avverkning vid Fallebo gård 

Akut avverkningshotad skog i Oskarshamn