Forskningsresans deltagare har med anledning av Peter Wennblads ledare i Svenska Dagbladet ”Aktivister på semester styr i skogen” inkommit med en replik (2022-10-07).


Färska ringhack av tretåtig hackspett. Forskningsresan i Vackerbackshöjden i Västernorrland

_

Det är roligt att att Forskningsresan – den ”semester” som Peter Wennblad nämner i sin ledare – uppmärksammas på så bred front. I Wennblads ledare fanns dock ett flertal haltande resonemang som inte bör stå oemotsagda.

Forskningsresan har granskat avverkningsanmälningar på marker ägda nästan uteslutande av SCA eller Sveaskog. Dessa storbolag är miljöcertifierade enligt FSC och därmed bundna till att utföra naturvärdesbedömningar och inte avverka skogar med höga naturvärden.

De avverkningsanmälda skogar som inventerats bör inte bli skyddade bara för att engagerade privatpersoner som Peter Wennblad skriver ”tycker att det råder underrapportering i Artportalen”. Skogarna bör skyddas eftersom avverkningarna strider både mot skogsbolagens egna hållbarhetscertifieringar och för att de utgör livsmiljöer för hotade arter – miljöer som måste bevaras om Sverige ska nå både nationella miljömål och internationella åtaganden. Det är inte några dussinarter vi hittade under inventeringarna. Vi fann arter som omfattas av nationella åtgärdsprogram för att förhindra att de dör ut från landet. Vi fann arter som Sverige har ett särskilt ansvar inom EU för att värna. Vi fann rent av någon art som är globalt utrotningshotad – hotad till sin existens i världen. Det handlar alltså inte om skydd baserat på slump utan borde vara en självklarhet om skogsägarna ska leva upp till sina egna hållbarhetslöften.

Hela repliken i SvD här

Ur rapport från Forskningsresan 2015

“Anders Delin startade Forskningsresan 1991.Den började i liten skala i Hälsingland ocharrangerades av Delin under många år. Forskningsresan växte och kom att gå till olika skogar från Dalarna till Lappland. Under senare år har andra personer tagit över huvudansvaret för resan. Deltagarna besöker
avverkningshotade skogar, undervisar och lär av varandra om naturvårdsbiologi och artkännedom. Vi gör naturvärdesbedömningar och upprättar artlistor för skogsområden samt försöker väcka opinion för bevarandet av all kvarvarande gammelskog.”

Hela rapporten från Forskningsresan 2015 här

Forskningsresan 2022 här