Ett stort hygge breder ut sig i det fragmenterade skogslandskapet i Norrbotten. Foto: Björn Olin / www.helifilm.com

Ett 50-tal organisationer och föreningar inklusive samebyar är starkt kritiska till Skogsstyrelsens ledning. I ett öppet brev som har skickats till regeringen kräver de att Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvists nuvarande förordnande inte förlängs. Enligt undertecknarna har myndighetens naturvårdsarbete kraftigt nedmonterats under hans ledning vilket har skadat myndighetens trovärdighet som opartisk instans.

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvists förordnande löper ut den 24 februari i år. Han kan komma att utses i ytterligare 3 år.

– Skogsstyrelsen har dubbla uppdrag att nå miljömålen och att främja skogsbruket. Herman Sundqvist har inte förmågan att sköta miljödelen av uppdraget. Om hans förordnande förlängs uppfyller inte regeringen kraven som Riksdagen har bestämt om myndighetens jämställda mål. Vi anser att nästa generaldirektör måste ha dokumenterad förmåga att också värdera miljön, säger Isadora Wronski, Greenpeace.

Under Herman Sundqvists sex år som generaldirektör vid Skogsstyrelsen har han fattat ett flertal beslut i strid mot både myndighetens uppdrag, miljölagstiftning och demokratiskt beslutade miljömål, enligt undertecknarna av det öppna brevet. Myndigheten har tidigare pausat och nu helt upp upphört registrera nyckelbiotoper i skogar med höga naturvärden, slutat ge råd om miljöhänsyn vid avverkningsanmälningar och har hemlighållit information om hantering av avverkningsanmälda värdekärnor. Skogsstyrelsen har även slutat tillämpa gällande lagstiftning om bland annat samrådsplikt i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna trots att myndigheten är skyldig att tillämpa lagar så länge de inte blivit formellt ändrade. Sedan slutet av december 2021 kan även registrerade nyckelbiotoper sedan slutet av juni 2019 avregistreras om markägaren begär det.

– Med tanke på Skogsstyrelsens tydliga avveckling av myndighetens naturvårdsarbete är det direkt oansvarigt att förlänga Herman Sundqvists förordnande som generaldirektör för myndigheten. Det behövs istället en rejäl upptrappning av naturvårdsarbetet för både den biologiska mångfaldens och klimatets skull. Nonchalansen och likgiltigheten mot naturen måste upphöra – de sista oskyddade naturskogarna i Sverige får inte gå förlorade, säger Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen.

Även anställda som arbetar med miljö och naturvård på Skogsstyrelsen vittnar om en tystnadskultur inom myndigheten och många har sagt upp sig. Flera anställda menar att de inte kan genomföra sitt arbete korrekt och att de inte har stöd från ledningen. 

För att Skogsstyrelsen inte ska förlora sin trovärdighet som myndighet, kräver de undertecknande organisationerna att en ny generaldirektör tillsätts som i alla kommande beslut och åtaganden respekterar och tar genuin hänsyn till rådande miljölagstiftning samt nationella och internationella miljömål och åtaganden om skydd av natur. De anser att miljömålet måste jämställas med produktionsmålet, enligt riksdagens krav.

Läs det öppna brevet i sin helhet här.

Debattartikel i Altinget här.

Kontakt:

Isadora Wronski, Sverigechef, Greenpeace Sverige, tel. 070 301 25 34, isadora.wronski@greenpeace.org

Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen, tel. 070-678 74 23, elin.gotmark@skyddaskogen.se