Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Flera föreningar: Sveaskog – avverka inte värdefulla skogar för att möta kortsiktiga vinstintressen

 

Sveaskog planerar att avverka en oregistrerad nyckelbiotop i Ekopark Hornsö i Högsby kommun i Kalmar län. Foto: Erland Lindblad.

Statliga skogsbolaget Sveaskog planerar att avverka en oregistrerad nyckelbiotop i Ekopark Hornsö i Högsby kommun i Kalmar län. Flera föreningar skickade ett öppet brev till Sveaskog i april 2020 med en uppmaning om att inga fler värdefulla skogar bör avverkas i ekoparken. Sveaskog kommenterade det öppna brevet och föreningarna svarade i maj 2020 att inga skogar med höga naturvärden bör avverkas på skogsbolagets markinnehav. Sveaskog har nu svarat igen och föreningarna påtalar att vi har inte råd att förlora Sveaskogs värdefulla skogar för att möta skogsbolagets kortsiktiga vinstintressen. 

Läs föreningarnas brev i sin helhet till Sveaskog här:

Hej!

Vi har ingen avsikt att försvåra konstruktiva dialoger som kan utveckla naturvårdsarbetet. Naturvärdena i Ekopark Hornsö är unika och vi vill inte att fler skyddsvärda skogar avverkas i ekoparken. Nog får vara nog.

Sveaskog skriver själva att få landskap i Sverige har bättre förutsättningar än Hornsö att bevara ett rikt djurliv. Att Hornsö är ett av västra Europas viktigaste områden för bevarandet av hotade insekter med en unik artrikedom med cirka 700 kända arter av vedlevande skalbaggar, varav mer än 200 är rödlistade.

Att då fragmentera de oskyddade naturskogar som finns kvar rimmar illa med Sveaskogs ekologiska målbilder och nationella och internationella miljömål.

En av arterna i den avverkningsanmälda skogen är den sårbara tallgångbaggen (Cerylon impressum) som omfattas av åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram upprättas för arter vars existens inte kan säkerställas genom befintligt områdesskydd eller pågående åtgärder för hållbar mark- och vattenanvändning. Tallgångbaggen ställer stora krav på sin miljö och kräver troligtvis urskogsartade bestånd med en god och kontinuerlig tillgång till nyligen döda tallar. Den kan förmodligen inte överleva i kulturskog. De åtgärder som föreslås av Artdatabanken för att bevara arten är att spara områden med gammal överårig tallskog som nyckelbiotoper eller naturreservat.

Man kan också fråga sig vem som vilseleder vem?

Läs gärna Skydda Skogens och Greenpeaces rapport Naturskogarna som hotas av staten om hur statliga Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper.

Det är inte den ideella naturvårdsrörelsen som avregistrerat tusentals nyckelbiotoper och dessutom avverkningsanmält och avverkat en del av de avregistrerade nyckelbiotoperna.

Hela ca 55 000 hektar nyckelbiotoper har avverkats i nordvästra Sverige av bland annat Sveaskog och andra skogsbolag under de senaste 20 åren.

Alla skogar med höga naturvärden som finns kvar i Sverige idag måste undantas från skogsbruk för att vi ska kunna nå våra miljömål och bevara den biologiska mångfalden långsiktigt. Vi behöver också levande och ekologiskt funktionella ekosystem för att möta klimatförändringarna. Vi har inte råd att förlora dem för att möta Sveaskogs kortsiktiga vinstintressen. Vi vill ha en levande och artrik skog – inte en artfattig, utarmad och döende skog.

Med vänliga hälsningar,
Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen
Jan Brenander, ornitolog, Oskarshamnsbygdens fågelklubb
Claes Gårdinger, ordförande, Naturskyddsföreningen i Kalmar län
Nils Elgqvist, styrelseledamot, Naturskyddsföreningen i Nybro
Per Darell, Naturskyddsföreningen i Alvesta
Calle Ljungberg, ordförande, Emådalens Naturskyddsförening