Hällsnäs gammelskog. Foto: Michael Nilsson

Trots att skogen har höga naturvärden och rymmer en rik och mycket värdefull biologisk mångfald planeras det avverkningar. Ett flertal miljöföreningar är engagerade för skogens skydd och har slagit larm till Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och till skogsbolaget Sydved som avser genomföra avverkningen. Trots detta kvarligger planerna på en avverkning av den värdefulla  gammelskogen. 

Hällsnäs gammelskog är en rest av de gamla naturskogarna där olika trädarter och dimensioner och rikligt med död ved  förekommer.I skogen har över 30 naturvårdsarter noterats. Ett flertal är nationellt rödlistade som exempelvis skogstrappmossa, kornknutmossa, hållav, brandticka, gransotdyna, duvhök, spillkråka och nötkråka. 

 

I Hällsnäs gammelskog finns rikligt med granar över 150 år gamla. Foto Michael Nilsson

 

Skydda Skogen, Göteborgs Ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen i Härryda har gemensamt informerat de ansvariga myndigheterna Skogsstyrelsen och länsstyrelsen. Båda myndigheterna har vägrat att agera för dess bevarande. Avverkningen  genomförs av skogsföretaget Sydved som också informerats. Trots egen miljöpolicy och miljömärkning anser Sydved att man kan hugga ner skogen. De tre miljöföreningarna anser att det är en miljöskandal att Sverige fortsätter hugga ned de sista  gammelskogarna. Skogar som Sverige dessutom i enlighet med EU:s miljölagstiftning är skyldiga att bevara.

Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgsornoitologiska förening, Skydda Skogen

För mer information: Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen i Härryda  michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se, Elin Götmark, Skydda Skogen elin.gotmark@fripost.org, Morgan Johansson, Göteborgs Ornitologiska förening morgan.johansson@gof.nu