Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hotad skog på skärgårdsö i naturreservat i Oskarshamns kommun i Kalmar län

Gamla ihåliga knotiga ekar finns på ön Istergås i naturreservatet Misterhults skärgård där ca 15-20 procent av skogen ska huggas.

Delar av en skog omfattande knappt 4 hektar på ön Istergås i naturreservatet och Natura 2000-området Misterhults skärgård i Oskarshamns kommun i Kalmar län ska huggas. Denna del av naturreservatet saknar föreskrifter mot skogsbruk och Länsstyrelsen har beslutat att godkänna gallring av skogen. Efter samråd med Skogsstyrelsen kommer nu ca 15-20 procent av skogen att huggas. Oskarshamnsbygdens Fågelklubb överklagar beslutet och menar att utan någon ordentlig Natura 2000-utredning ska ingen huggning alls utföras på ön.

Misterhults skärgård ingår i ett Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. I den avverkningsanmälda skogen växer gamla tallar och knotiga ekar. Där finns även gott om ihåliga och döda ekar med mulm som utgör viktiga livsmiljöer för både fåglar och insekter. I skogen har även den nära hotade vedsvampen tallticka och signalarten blåmossa hittats på flera platser. Tallticka är en vedsvamp som enbart växer på äldre tallar.

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb har nyligen begärt att Skogsstyrelsen genomför en nyckelbiotopsinventering på ön Istergås men myndigheten svarar att de i dagsläget inte har någon möjlighet att utföra en sådan inventering. Huggningen på ön kommer att utföras som en så kallad naturvårdshuggning av bolaget Frödinge Skog där ett uttag av träd görs på upp till 15-20 procent. Länsstyrelsen i Kalmar län skriver i ett beslut att de inte bedömer att det krävs någon prövning enligt miljöbalken av den planerade verksamheten.

– Det är obegripligt att myndigheterna, utan att undersöka naturvärdena närmare, tillåter att delar av denna lilla skärgårdsö som dessutom ingår i ett naturreservat huggs ner. Många av träden är gamla och ön har ett utsatt läge i ytterskärgården. Istället för att nyckelbiotopsinventera skogen väljer myndigheterna att godkänna en så kallad naturvårdshuggning utan att ta hänsyn till de befintliga höga naturvärdena som riskerar att försämras och påverkas negativt. Skyddsvärda skogar som denna ska varken gallras eller avverkas, säger Jan Brenander från Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb skriver i sin överklagan:

”Eftersom Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen varken gjort någon Natura 2000-utredning eller nyckelbiotopsinventering anser Oskarshamnsbygdens fågelklubb att det saknas tillräckligt kunskapsunderlag för att kunna fatta beslut om att tillåta någon form av skogliga åtgärder på ön Istergås.”

Ladda ner Oskarshamnsbygdens Fågelklubbs överklagan här.

Ladda ner mer information om den avverkningsanmälda skogen på ön Istergås i naturreservatet Misterhults skärgård här.

Kontakt

Jan Brenander, Oskarshamnsbygdens Fågelklubb, tel. 070-326 58 09, jan.brenander(@)gmail.com