Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Moderat vill stoppa medel till föreningen Skydda Skogen

Skogen i Dikanäs. Foto: Jon Andersson

Riksdagsledamoten Johan Hultberg (M) ifrågasätter att föreningen Skydda Skogen har fått medel för inventering och rapport om en hotad fjällnära skog i Dikanäs, Vilhelmina kommun. Förra veckan skickade Hultberg en fråga till miljöminister Karolina Skog och regeringen om detta. Skydda Skogen menar att även föreningar som är kritiska till skogsbruket måste kunna få statliga stöd, annars får vi ett odemokratiskt samhälle.

Under hösten utförde föreningen Skydda Skogen en inventering i den hotade fjällnära skogen i Dikanäs, därefter skrevs rapporten Forestry at the edge. Medel till rapport och inventering hade sökts från Alvins Fond som förvaltas av Naturvårdsverket i samråd med Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska förening. I rapporten riktas skarp kritik mot Skogsstyrelsen och regeringen. Anledningen är att myndigheterna tillåter skogsbruk i ett av Europas mest värdefulla naturarv, de fjällnära skogarna. 

I sin fråga till miljöministern undrar Johan Hultberg hur ”ministern och regeringen ställer sig till att Naturvårdsverket har beviljat finansiering till en organisation som tar avstånd från dagens skogsbruk och som aktivt motverkar och manar till bojkott av den svenska skogsnäringen.”

Föreningen Skydda Skogen menar att i motsats till Hultberg, så ska även ideella organisationer som är kritiska till den skogspolitik som bedrivs, kunna erhålla statliga medel och stöd. Det är också viktigt för demokratin och för utvecklingen av föreningslivet att statligt stöd till ideella föreningar delas ut.

I ett brev till Karolina Skog skriver föreningen:

-Att ideella föreningar skall få verka fritt och kunna uttrycka kritik och debattera statliga beslut och politik utgör en av grunderna för vår demokrati som bygger på föreningsfrihet och yttrandefrihet. Hultbergs fråga bör därför inte leda till några förändringar av dessa principer och det statliga stödet.

Hultberg försöker även i sin fråga till miljöministern frammana en bild av föreningen Skydda Skogen som en ”aktivistisk” organisation som utgör ett hot mot svenskt skogsbruk och staten. Skydda Skogen skriver till ministern:

-Denna bild är för oss helt främmande och Hultbergs agerande i denna fråga får nog ses som ett inlägg i debatten kring skogspolitiken än som en vederhäftig verklighetsbeskrivning. Likväl är Hultbergs påståenden om Skydda Skogen allvarliga då de saknar grund. 

Hultberg vill framställa Skydda Skogen som att föreningen är emot skogsbruk vilket inte stämmer. Tvärtom så arbetar föreningen för en reform av skogsbruket till ett naturnära mångbruk. Det är ett skogsbruk som ger stort utrymme för lokala näringar och hushållning, rekreation och naturbaserad turism. Skydda Skogen vill framföra att skogsbruket i Sverige idag inte är hållbart. Detta beror på att skogsbruket främst bedrivs enligt trakthyggesmodellen vilket innebär kalhyggen, markberedning och plantager där få arter kan leva.

Miljöministern svarar kort på Hultbergs fråga: ”Jag kan som minister inte ha synpunkter på de beslut som Naturvårdsverket behöver fatta för att kunna förvalta stiftelsen”. Denna artikel har även publicerats på Natursidan.se.