Tallnaturskog i Gällivare kommun.

Skydda naturskogar och bruka resten av skogen med kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder – det är det som krävs för att minska skogsbrukets påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden.

Skogen och klimatet är i kris, står det i Skydda Skogens nya broschyr om skog och klimat. Globalt minskar och utrotas arter i en allt snabbare takt.

Ökad skogsproduktion och användning av biobränslen förespråkas ofta för att råda bot på klimatförändringarna. Dessvärre förvärrar avverkningar av boreala skogar och en ökad förbränning av biobränslen den globala uppvärmningen.

Vid kalhuggning frigörs stora mängder växthusgaser till atmosfären. Efter en eventuell markberedning, då ännu mer koldioxid frigörs planteras antingen gran eller tall i artfattiga och likåldriga monokulturer. Ca 60 % av den svenska produktiva skogsmarken (utanför formellt skyddade områden) är väldigt ung, under 60 år gammal.

Slutsatser:

  • Skydda minst 20 % av den produktiva skogsmarken långsiktigt. En grundläggande utgångspunkt är att samtliga av de i art- och habitatdirektivet utpekade skogsnaturtyperna skall ha en gynnsam bevarandestatus.
  • Fasa ut kalhyggesbruket och övergå till naturnära (kalhyggesfria) skogsbruksmetoder i resterande skogar utan höga naturvärden.
  • Främja naturlig föryngring och öka andelen blandskogar med mer lövträd.
  • Minska produktionen av kortlivade skogsprodukter och prioritera långlivade produkter.
  • Beakta de indirekta utsläppen från markanvändning och de faktiska utsläppen från förbränning i beräkningar av växthusgaser från biobränslen.
  • Minska energiförbrukningen och minska konsumtionen av papper, skogsprodukter och andra naturresurser.
  • Satsa på energieffektivisering och återanvändning.

Ladda ner Skydda Skogens broschyr ”Skog, klimat och biobränslen” här (högupplöst).

Ladda ner broschyren lågupplöst här.

Layout: Erik Garmo, Garmo Media.