Uppsala Universitet negligerar forskning om skogsbrukets baksidor

Uppsala Akademiförvaltning (UAF) äger drygt 50000 ha skog som ska ge avkastning till Uppsala Universitet (UU). Skogen har hittills brukats med kalhyggen och plantering. Samtidigt hävdar båda UAF och UU att de ska arbeta för en bättre värld. Efter mycket kritik, båda från anställda och externa aktörer, har nu styrelsen för UAF beslutat att fortsättningsvis

Miljöminister Strandhäll: Biobränslen är inte en lösning

Strax innan jull skickade Skydda Skogen ett brev till den nytillträdde miljöministern, Annika Strandhäll (S). Brevet handlade om att Sverige behöver en ny skogs- och energi politik. Glädjande nog håller ministern med oss vad gäller bioenergi. In en intervju i Dagens ETC säger Strandhäll: Vi kommer att ha ett mycket större behov av el framöver,

Skogsbrukets skador på samhället

Föreningen har skrivit ett remissvar på en rapport ”Skogsbruk och skador på samhällsfunktioner” i samband med klimatförändringarna. Rapporten har sammanställts av Skogsstyrelsen, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Statens geotekniska institut. Rapporten är väldigt trevande i att den främsta rekommendation är att ”skapa drivkraft till förändrat beteende” hos skogsägare. Föreningen påpekar att detta historiskt

Ny broschyr om skog och klimat: Skydda naturskogar och bruka resten av skogen hyggesfritt

Tallnaturskog i Gällivare kommun. Skydda naturskogar och bruka resten av skogen med kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder – det är det som krävs för att minska skogsbrukets påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden. Skogen och klimatet är i kris, står det i Skydda Skogens nya broschyr om skog och klimat. Globalt minskar och utrotas arter i

Danske Bank förespråkar biobränsle från skogen- inte alls hållbart, menar Skydda Skogen

Tretåig hackspett, en art som finns i oskyddad naturskog i  bl a Jämtland. By Armandas Naudžius – Flickr, CC BY 2.0,  ”Det är bara skogen som kan rädda den svenska energiomställningen”, skriver Danske Bank. Föreningen Skydda Skogen är mycket kritisk: Storskaligt uttag av biobränslen från skogen är ett hot mot både klimat och biologisk mångfald.