Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ny proposition tar inte det akuta läget för miljön på allvar

– Regeringens nya proposition om skogen innehåller enstaka positiva förslag, men totalt sett är den helt otillräcklig för att bemöta krisen för biologisk mångfald och klimat. Ett antal förslag går åt fel håll och förstärker ytterligare det fokus på ”frihet under ansvar” som inte fungerat. Regeringens vaga ”ambition” att skyddsvärda skogar inte ska avverkas räcker inte, när värdefulla naturskogar som inte kan ersättas avverkas hela tiden. Kom ihåg att 8 av 10 svenskar vill skydda våra naturskogar, och att vi åtagit oss detta genom internationella överenskommelser, säger Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen.

Föreningen anser det positivt att använda statlig utbytesmark med låga naturvärden för att öka takten för formellt skydd. Naturskog, hänglavsbärande skogar och kontinuitetsskog ska bytas in för att skyddas. Samtidigt måste de nya markägarna till skogar med låga naturvärden ta hänsyn till renskötseln. Utbytesmarksprogrammet ska inte heller blandas ihop med det faktum att Sveaskog efter uppdrag från regeringen säljer mark till privata markägare. Myndigheterna måste dessutom fortsatt ha möjlighet att ta initiativ till formellt skydd, för att prioritera de mest skyddsvärda områdena.

– Den föreslagna rådgivningskampanjen går inte att ta ställning till innan vi ser det konkreta innehållet. Självklart skulle vi vara positiva till en rådgivningskampanj som på allvar siktar på att ställa om så att skogsbruket arbetar med, och inte mot, de ekologiska processerna i skogen: vi skulle få flerskiktade blandskogar utan kalhyggen. Detta skulle öka möjligheten till mångbruk, och gynna klimat, klimatanpassning och biologisk mångfald. Andelen sågtimmer skulle även öka, vilket gynnar markägare. Men för att nå detta mål krävs antagligen även lagändringar, säger Elin Götmark.

Tallbiten häckar i gamla granskogar. Bild tagen i Uppsala av David van der Spoel.

– Vi är positiva till förslaget att bilda nationalparker av ett antal av Sveaskogs ekoparker, men här missade regeringen en lågt hängande frukt: varför inte ge formellt skydd åt all skog med höga naturvärden på statlig mark? Ambitionen att staten ska vara föregångare i hållbart skogsbruk är bra, men när det gäller Sveaskog blir det meningslöst så länge bolagets främsta syfte är att upprätthålla den ekonomiska avkastningen och förse industrin med virke. Givet den akuta situationen borde istället all statlig skog användas för naturvårdssyften, säger David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen.

Föreningen noterar också att regeringen tar tydlig ställning för skogsnäringen i konfliktfrågan om nyckelbiotoper, genom att föreslå att Skogsstyrelsen helt ska upphöra med sådana inventeringar och registreringar. Det är ytterligare ett steg i nedmonteringen av Skogsstyrelsens uppdrag att verka för att miljömålet Levande Skogar nås.

Hela propositionen andas förnekelse av att dagens moderna skogsbruk är negativt för både klimat och biologisk mångfald, genom det ständiga upprepandet av ”hållbart skogsbruk” och ”hållbar tillväxt”. Både oberoende forskning och myndighetsrapporter bekräftar att dagens skogsbruk inte är hållbart vad gäller biologisk mångfald. Om man menar allvar med att nå klimatmål måste också mer skog skyddas. Svenskt skogsbruk är inte hållbart och inte propositionen heller.