Det finns rikligt med grova, gamla lågor som är livsrum för många rödlistade arter i naturskogen vid Lill-Skarja. Foto: Björn Mildh.

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har fått en allvarlig anmärkning av sin FSC-certifierare för en planerad avverkning av den värdefulla naturskogen vid Lill-Skarja i Maskaure samebys renbetesmarker 2019. En nyligen gjord inventering i skogen visar att skogen hyser en rad olika rödlistade arter varav en skinnsvamp som aldrig tidigare påträffats i Sverige. Trots det har Sveaskog överklagat avvikelsen. – Besinna er, Sveaskog, och respektera samernas rättigheter, skriver representanter från Naturskyddsföreningen i Norrbotten, Maskaure sameby och en filmfotograf.

Läs det öppna brevet i sin helhet här:

Bästa Anette, Jenny och Fredrik,

Naturskogen vid Lill-Skarja i Maskaure samebys renbetesmarker har varit aktuell sedan 2018.

Sveaskog övertalade vid samrådet 2016 byn att säga ja till avverkning och avverkningsanmälde skogen. Men naturskogen är både viktig renbetesmark och håller naturvärden av nyckelbiotopsklass.

Samebyn har därför upprepade gånger bett Sveaskog att spara skogen, inte avverka.

Länsstyrelsen har naturvärdesinventerat skogen och konstaterat att den håller reservatsklass. (Skogen gränsar direkt mot det planerade reservatet Skarjak).

FSC-certifieraren har samman med Skogsstyrelsen inventerat naturvärden och funnit att skogen skall klassas som nyckelbiotop.
Sveaskog har fått ett Major CAR för sin hantering av skogen i Lill-Skarja men överklagat. (Se Sveaskogs pressmeddelande 18.8. med rubriken Sveaskog överklagar allvarlig avvikelse. Enligt SKS andra bedömning på bolagets begäran är skogen en ”otydlig” nyckelbiotop).
Men en ”otydlig” nyckelbiotop är fortfarande en nyckelbiotop!

Naturvårdare har inventerat skogen vid flera tillfällen, senast den 22.7.2020 och kommit fram till att skogen håller nyckelbiotopsklass. Vi kompletterar härmed redan gjorda NV-bedömningar med bilddokumentation och vår lista över rödlistade arter.

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/lill-skarja-en-hanglavsrik-renbetesskog/

Lista över funna rödlistade arter i naturskogen i Lill-Skarja. Klassning och antal.
En troligen helt ny art för Sverige påträffades i skogen, en skinnsvamp med det latinska namnet Thujacorticum zurhausenii. (Svenskt namn saknas ännu. Artbestämningen gjord av K-H. Larsson).
Svampen är beskriven från alperna och påträffad i Tyskland, Österrike och Schweiz. Fyra fynd i Norge. Inga kända fynd tidigare i Sverige.
Arten är inte med på listan.

Granticka, Porodaedalea chrysoloma, NT, 24
Dvärgbägarlav, Cladonia parasitica, NT, 19
Vedskivlav, Hertelidea botryosa, NT, 9
Ullticka, Phellinidium ferrugineofuscum, NT, 8
Tretåig hackspett, Picoides tridactylus, NT, 8
Gräddporing, Sidera lenis s. str., VU, 7
Nordtagging, Odonticium romellii, NT, 7
Fläckporing, Anthoporia albobrunnea, VU, 5
Blanksvart spiklav, Calicium denigratum, NT, 4
Vedflamlav, Ramboldia elabens, NT, 4
Tjäder, Tetrao urogallus, 4
Gammelgransskål, Pseudographis pinicola, NT, 3
Vedticka, Fuscoporia viticola, 3
Harticka, Pelloporus leporinus, NT, 3
Rosenticka, Rhodofomes roseus, NT, 3
Nordlig nållav, Chaenotheca laevigata, NT, 2
Blågrå svartspik, Chaenothecopsis fennica, NT, 2
Mörk kolflarnlav, Carbonicola myrmecina, NT, 2
Knottrig blåslav, Hypogymnia bitteri, NT, 2
Vitplätt, Chaetodermella luna, NT, 2
Daggskinn, Veluticeps abietina, 2
Skör kvastmossa, Dicranum fragilifolium, 1
Kolflarnlav, Carbonicola anthracophila, NT, 1
Cinnoberflamlav, Ramboldia cinnabarina, 1
Bårdlav, Nephroma parile, 1
Luddlav, Nephroma resupinatum, 1
Vitmosslav, Icmadophila ericetorum, 1
Stjärntagging, Asterodon ferruginosus, NT, 1
Violmussling, Trichaptum laricinum, NT, 1
Dropptaggsvamp, Hydnellum ferrugineum, 1
Bronshjon, Callidium coriaceum, 1
Lavskrika, Perisoreus infaustus, 1

Gräddporing (VU) på lavövervuxen, rötad grov tall-låga. Foto: Björn Mildh.

Nordtagging (NT), även den på gammal, grov låga. Foto: Björn Mildh.

Sveaskog, som inte ens har redovisat någon naturvärdesbedömning, vill trots detta absolut avverka.
Bolaget anser uppenbart att deras egen, hemlighållna naturvärdesbedömning är överordnad alla andra gjorda naturvärdesinventeringar!!

Sveaskog – besinna er!
Respektera FSC!
Respektera vår urbefolkning!

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Björn Olin, filmfotograf