Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag om att bekämpa granbarkborrar i skyddade skogar. Hittills har därför delar av naturreservat, reservatsförslag, nyckelbiotoper och biotopskydd avverkats för att minska spridningen av granbarkborrar. Vi anser att skogsbrukets ensidiga satsning på barrträd istället ska fasas ut. Sveriges skogar behöver klimatsäkras genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierande bland- och lövskogar.

Granbarkborrar i naturreservat innebär i de flesta fall inte något hot mot reservatens naturvärden, snarare tvärtom. Det är därför fel att avverka dessa skogar. En stor del av dagens skogslandskap är påverkat av ensidigt skogsbruk som gynnar etableringen av granbarkborren. Det är därför bättre att resurser läggs på att förändra skogsbruket. När klimatet blir varmare kommer problemen med granbarkborren att öka och med bara ett trädslag ökar risken för masspridning. Monokulturer missgynnar inte bara den biologiska mångfalden utan är också extra utsatta för klimatförändringars effekter i form av bl.a. stormfällningar, torka, insekts- och svampangrepp. Klimatförändringarna borde tvinga skogsindustrin att ändra inriktning.

Bara i Stockholms län ska åtgärder mot granbarkborren utföras i 168 naturreservat.

-Vi vill att regeringsuppdraget ändras för att förhindra att skogar med höga naturvärden avverkas på grund av granbarkborre. Bevara istället naturskogar och fasa ut den ensidiga satsningen på barrträd. Sluta subventionera avverkning av några av de värdefullaste skogarna som vi har i Sverige!

Läs mer här och skriv under namninsamlingen:

Stoppa avverkningar pga granbarkborrar i skyddade områden och andra skogar med höga naturvärden