En av Sveaskogs avverkningsanmälda skogar i Luokta-Mávas sameby i Arjeplogs kommun. Foto: Sebastian Kirppu.

Statliga skogsbolaget Sveaskog planerar att avverka 700 hektar naturskog i Luokta-Mávas sameby i Arjeplogs kommun. Efter en rad protester från samebyn och miljörörelsen meddelar nu Sveaskog att de pausar sina planer.

Renarnas vinterbetesland i Luokta-Mávas sameby är redan hårt påverkad av skogsbruk. Sveaskogs ursprungliga plan är att avverka de sista återstående resterna av naturskog vilket motsvarar ca 1000 fotbollsplaner.

– Vi har alltid brukat skogen. Men Sveaskog förbrukar den. De vet att vi inte klarar oss utan dessa marker, myndigheterna vet att vi har rätt att skydda våra förfäders land. Om de tar skogen denna vinter, så överlever inte våra renar ens till våren, säger Lars Anders Baer, ordförande i Luokta-Mávas sameby, i en artikel på Natursidan.

Efter protester från samebyn och miljörörelsen har Sveaskog nu beslutat att pausa skogsbruksåtgärderna i de områden där de inte är överens med Luokta-Mávas sameby.

Lina Burnelius, klimat- och landanvändingsexpert på Skydda Skogen, är fortsatt kritisk:

– Det här är inte tillräckligt. Man undrar vad de menar med att ”skapa utrymme för dialog”. Sveaskog och Luokta-Mávas har haft dialog många gånger tidigare, det är i samma dialog som Luokta-Mávas har sagt nej vid åtskilliga tillfällen, ändå försöker Sveaskog avverka? De måste dra tillbaka alla dessa avverkningsanmälningar definitivt och skriftligen till Luokta-Mávas, inte göra vaga uttalanden i media.

Hon fortsätter:

– Att kalavverka naturskog och samtidigt tro att vi kan värna klimatet är en omöjlighet. När vi hittar exempelvis gräddporing vet vi att det finns tallved som det tagit skogen ca 500 år att skapa. Det finns inte ord som räcker till för att förklara det myller av liv och storleken på de kolförråd som dessa skogar innehåller. De måste skyddas, inte kalavverkas.

Marie B Hagsgård, expert på urfolks och nationella minoriteters rättigheter och medlem i Europarådets expertkommitté för Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter, säger i artikeln på Natursidan:

– Skogsstyrelsen är skyldig att genom sin tillsyn av skogsvårdslagen främja samernas möjlighet att behålla och utveckla renskötseln. När olika intressen står mot varandra som exempelvis skogsbruk och renskötsel så har Högsta domstolen påpekat att i rättstillämpning som innebär att olika faktorer ska vägas mot varandra, ska samernas intresse att kunna behålla sin kultur inklusive renskötsel, tillmätas särskild vikt.

Skriv under namninsamling via Mitt Skifte om att Sveaskog permanent måste dra tillbaka sina avverkningsplaner i Luokta-Mávas sameby.

Läs mer om Sveaskogs avverkningsplaner i Luokta-Mávas sameby på Árvas Foundation här.

Läs artikeln ”Sveaskog planerar stor kalavverkning i sameby – ”våra renar överlever inte” på Natursidan här.

Läs artikeln ”Efter protesterna: Sveaskog pausar avverkningen” på Natursidan här.

Se inslag på TV4 om den kritiserade skogsskövlingen här.

Lina Burnelius är klimat- och landanvändingsexpert på Skydda Skogen.

Comments (1)

  1. Pingback: Folkvalda som nyttiga idioter – Fotograf Tor Lennart Tuorda

Comments are closed.