Regeringen vill försvaga artskyddet. Skydda Skogen: ”Sverige långt under EUs målsättning”

En utredning från Miljödepartementet föreslår en försvagning av det svenska artskyddet, där man tar bort skyddet för fåglarnas fortplantningsområde och viloplatser. Detta i en tid när hotet mot arterna och den biologiska mångfalden aldrig varit större. Problemet med Artskyddsförordningen ligger inte i själva lagstiftningen utan i de svenska myndigheternas bristfälliga tillämpning av lagen, skriver Skydda

Svenskt artskydd får underkänt av EU-domstolen

EU-domstolen pekar i en dom på allvarliga felaktigheter i Sveriges skydd av arter. Beslutet från domstolen visar att förekomst av skyddade arter alltid måste beaktas vid myndigheternas ärendehantering. Något som inte sker idag – men förhoppningsvis blir det förändring nu. EU-domstolen lyfter även fram den bristfälliga myndighetshanteringen i samband med skogsbruksåtgärder och att skogsbruket måste

Skydda Skogen får rätt i domstol om avverkningsanmälda skogar

Skydda Skogen har fått rätt i ett överklagande i Mark- och miljödomstolen i Östersund: Skogsstyrelsen måste fortsätta handlägga flera avverkningsanmälda skogar i Jämtland med höga naturvärden som SCA och andra markägare har tänkt avverka. I skogarna finns rödlistade arter som koralltaggsvamp, tretåig hackspett och doftticka samt fridlysta arter som guckoskor, brudsporre och nattviol. Skogarna har inventerats ideellt