Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Svenskt artskydd får underkänt av EU-domstolen

Talltita, en fågel som har varit vanlig i svensk skog, numera rödlistad som nära hotad. Foto: Pixabay

EU-domstolen pekar i en dom på allvarliga felaktigheter i Sveriges skydd av arter. Beslutet från domstolen visar att förekomst av skyddade arter alltid måste beaktas vid myndigheternas ärendehantering. Något som inte sker idagmen förhoppningsvis blir det förändring nu.

EU-domstolen lyfter även fram den bristfälliga myndighetshanteringen i samband med skogsbruksåtgärder och att skogsbruket måste utföras på ett hållbart sätt för att kunna vara förenligt med artskyddet och EU-rätten. Idag är skogsbruket med kalavverkningar, markberedning och plantering av barrmonokulturer långt ifrån hållbart.

Det är i samband med en skogsavverkning i Härryda kommun, som överklagats av Skydda Skogen, som frågan kommit upp i EU-domstolen. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har ställt frågor till domstolen vars svar nu visar att Sverige inte följt EU-lagstiftningen. Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen kommenterar:

– Det är mycket glädjande att det nu klarlagts att Sverige agerat fel. Det är något som Skydda Skogen länge fört fram och nu även fått medhåll av från EU-domstolen. Vi utgår ifrån att Sverige skärper sitt artskydd. Detta så att vi som EU-land kan bli en förebild för artbevarande istället för en bakåtsträvare.

Domen skall ses mot bakgrund av att vi befinner oss i en mycket allvarlig situation för den biologiska mångfalden. En utarmningskris, som forskare betecknar som den sjätte massutrotningen där ett mycket stort antal arter riskerar försvinna. Något som hotar vår egen överlevnad.

Vid avverkningen i Härryda har inte nödvändiga skyddsåtgärder tagits av skogsbolaget eller myndigheterna Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Men detta är inget unikt exempel- det finns mängder av exempel i Sverige genom åren på att varken skogsbolag eller myndigheter bryr sig om skyddade arter eller skyddsvärda skogsmiljöer vid avverkning. Förhoppningsvis blir det ändring på det nu.

Ett tydligt bevis på att Sverige inte har följt lagstiftningen är att över 1800 skogslevande arter är rödlistade i Sverige på grund av skogsbruket. Arter som talltita, spillkråka och tallticka som tidigare var vanliga har nu blivit ovanliga. Elin Götmark säger:

– Domen poängterar att staten måste vidta konkreta och specifika skyddsåtgärder. Det gjorde inte Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i detta fallet. De visste att det finns skyddade arter men gjorde inget. Domen visar att Sverige måste börja tillämpa artskyddet i skogen på allvar.

Domen hittar ni här.