Jordbrokällans vatten är en brun sörja
Källans vatten har blivit en brun sörja. Foto: Michael Lander

Jordbrokällan vid Hjälmaresund i Södermanland är en historisk plats där folk hämtar vatten sedan århundranden. Nu har Sveaskog och BillerudKorsnäs avverkat och markberett intill och källans vatten har blivit en illaluktande brun sörja. Skydda Skogen har polisanmält misstänkt miljöbrott.

Jordbrokällan är en känd historisk källa där många brukar hämta dricksvatten. Men nu är det inte längre möjligt. Vattnet har blivit odrickbart sedan avverkning och markberedning har skett i källans närhet under 2020-2021. Skydda Skogen skriver i sin polisanmälan att skogsbolagen har inte tagit hänsyn till flera kapitel och paragrafer i miljöbalken. Det gäller exempelvis kapitel 2, § 3 och §6 som handlar om allmänna hänsynsregler. Följdaktligen ska inte en åtgärd medföra skada för människors hälsa eller miljön.

Markberedning vid Jordbrokällan
Kraftig markberedningen i källans närhet. Foto: Michael Lander

Skogsbolagen har inte heller tagit hänsyn till §30 i Skogsvårdslagen eller till de olika föreskrifter som finns till Skogsvårdslagen. I den står det att markägare ska undvika eller begränsa skador till följd av skogsbruksåtgärder i och invid hänsynskrävande biotoper och värdefulla kulturmiljöer i skogen. Jordbrokällan är en värdefull kulturmiljö.

Markägaren har avverkat vid Jordbrobäcken utan att lämna tillräckliga kantzoner. Enligt Skogsvårdslagen ska man lämna skyddszoner vid vattendrag som bäckar men vid Jordbrobäcken är kantzonerna mycket tunna.

Markägaren har inte följt de allmänna råden som gäller skador på mark och i vatten. Det står tydligt att:

”Maskiner bör användas så, att skador på mark och vatten begränsas”. 

Markberedningen som Sveaskog har utfört har skadat känslig mark där det finns både en källa och en bäck. I området finns även ett grundvattenmagasin. Vid besök till källan i februari hade ännu inte hela området kring källan markberetts där BillerudKorsnäs nyligen avverkat. Vi hoppas att det inte blir mer markberedning i området.

Dessutom är både Sveaskog och BillerudKorsnäs FSC och PEFC-certifierade bolag, vilket ska garantera ett hållbart skogsbruk.

Markbreredning vid Jordbrokällan
Markberedning vid Jordbrokällan nära Hjälmaren. Bild: Michael Lander

LÄS ÄVEN:

Avverkat ända ned till vattenskyddsområdet vid Hjälmaren

Hedlandets naturreservat förstörs

Avverkning intill tjäderspelplats i Sörmland