Hedlandets naturreservat förstörs av hyggen
Så här ser det ut i naturreservatet Hedlandet. Foto: Michael Lander

Sveaskog utför produktionsinriktat skogsbruk i Hedlandets naturreservat och avverkar mot granbarkborrar.  Nu är det kalavverkat och sönderkört på flera ställen med vattenfyllda spår. Dessutom planeras 290 meter höga vindkraftverk nära reservatet. Om inte skogens arter och ekosystem är fredade inom de skyddade områden som finns, var ska de då vara fredade?

I Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun får ägaren Sveaskog avverka 58% av skogsmarken, enligt skötselplanen. Det är både avverkning med produktionsmål med förstärkt hänsyn (PF) och produktionsmål med generell hänsyn (PG). Men i verkligheten är det vanligt kalhyggesskogsbruk med tunga maskiner och markberedning efteråt.

Kartan över planerade avverkningar berör stora områden. Flera av de kommande hyggena angränsar till hyggen som redan finns utanför reservatet. Betänk att Södermanland är ett av de län i Sverige som har minst andel gammal skog, minst andel skyddad skog och minst andel död ved i skogsmarken. Bara 2 procent av skogsmarken är formellt skyddad, enligt statistik från Skogsstyrelsen.

Sveaskog har även avverkat i reservatet på grund av granbarkborre. Men när de utförde detta så högg de också ned många lövträd, trots att det står i skötselplanen att Sveaskog ska gynna och bevara lövträd. Sveaskog säger att lövträden stod i vägen för maskinerna. Bolaget lämnade sedan träden i högar märkta ”Energived”, de blir alltså biobränsle.

Nu vill vindkraftsbolaget RES renewable AB bygga 290 meter höga vindkraftverk intill reservatsgränsen. De ska stå i ett skogsområde på 465 hektar som till stor del ännu inte är avverkat. Fridlysta och rödlistade arter som lever i omgivningen vid Hjälmaren riskerar att försvinna, exempelvis havsörn, tjäder och fiksgjuse. Enligt en inventering från 2019 finns flera olika arter av fladdermöss.  Landskapet blir söndertrasat av breda transportvägar och nya hyggen. Naturskyddsföreningen i Eskilstuna skriver i ett yttrande mot vindkraftverken att naturreservatet Hedlandet kommer inte längre att vara ett alternativ för friluftsliv och rekreation.

Hedlandet har många besökare. Men vem vill vistas i ett avverkat landskap? Det tar över 50 år för avverkat blåbärsris att komma igen. Eskilstuna kommun borde värna området eftersom det är välbesökt av många som vill komma ut i naturen, särskilt nu i coronatider.

Sveaskogs marksakdor i Hedlandets naturreservat
Sveaskog har kört igenom ett kärr i naturreservatet. Foto: Michael Lander

Fler miljöorganisationer, däribland Skydda Skogen, förde kampanjen ”Vår Skog” för två år sedan. I denna kampanj skrev 45 000 personer under ett upprop för ändrade ägardirektiv för Sveaskog och att vinstkravet ska bort. Dessutom för att skydda fler av Sveaskogs skogar. Sveaskog skulle kunna bli en förebild för ett ekosystembaserat och hyggesfritt skogsbruk. Men ingenting har hänt och skövlingen bara fortsätter.

Skriv under mot avverkning mot granbarkborrar: Stoppa avverkningar pga granbarkborrar i skyddade områden och andra skogar med höga naturvärden | MittSkifte

LÄS ÄVEN: Sluta kalavverka i naturreservat! Riv upp skötselplanen för naturreservatet Hedlandet!

Text av Kristina Bäck, del av texten tidigare publicerad som insändare i Eskilstunakuriren