Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Regeringen vill försvaga artskyddet. Skydda Skogen: ”Sverige långt under EUs målsättning”

Spillkråka är en av de arter som är rödlistad som nära hotad och som även är fridlyst enligt Artskyddsförordningen. Foto: Mikael Schulin

En utredning från Miljödepartementet föreslår en försvagning av det svenska artskyddet, där man tar bort skyddet för fåglarnas fortplantningsområde och viloplatser. Detta i en tid när hotet mot arterna och den biologiska mångfalden aldrig varit större. Problemet med Artskyddsförordningen ligger inte i själva lagstiftningen utan i de svenska myndigheternas bristfälliga tillämpning av lagen, skriver Skydda Skogen i sitt remissvar.  

Dagens skydd av arter i svensk artskyddslagstiftning ligger i linje med EU:s fågeldirektiv och livsmiljödirektiv, enligt Skydda Skogen. Artskyddet ligger även i linje med EU:s mål och regleringar. Problemet med det svenska artskyddet är tillämpningen av lagstiftningen. Myndigheterna har tillämpat lagstiftningen i för låg grad, på ett felaktigt sätt och implementeringen har tagit mycket lång tid.  

Sverige kommer att hamna långt under EUs målsättning

I remissvaret betonar föreningen att FN:s panel för biologiska mångfald (IPBES) bedömer att jorden befinner sig mitt i en sjätte massutrotning. Denna omfattande miljökris omfattar även Sverige och Europa. Något som fått EU att förstärka och skärpa sitt miljöarbete i syfte att på ett bättre sätt kunna bevara och återställa EU:s biologiska mångfald. För att göra detta har EU de senaste åren tagit fram höjda målsättningar och ett flertal dokument och strategier. En försämring av Sveriges artskydd är därför högst olyckligt och går stick i stäv med gemenskapens krav och målsättningar.

-Föreningen bedömer att förslaget ligger under dagens EU-lagstiftning och långt under de målsättningar som EU antagit, skriver Skydda Skogen.

Förslaget innebär att hotet mot särskilt känsliga och minskande fågelarter kommer att öka när deras miljöer inte längre har samma skydd som de har i dag, det skriver Skydda Skogens talespersoner Elin Götmark och David van der Spoel i en replik i DN. Det gäller fågelarter som exempelvis tjäder, tretåig hackspett, lappmes, talltita, duvhök, berguv, trädlärka och spillkråka.

LÄS hela remissvaret

Fler artiklar om artskyddet:

Med artskyddsförslaget får fåglarna ett sämre skydd

Svenskt artskydd får underkänt av EU domstolen

Artskyddsutredningen- en utredning för ökad exploatering?