Holmen har nu dragit tillbaka sin avverkningsanmälan i den lövrika barrnaturskogen drygt 5 km norr om Resele i Sollefteå kommun. På bilden syns en äldre asp med signalarten korallblylav. Foto: Privat.

Skydda Skogens kalender, 15. Holmen backar från avverkning av skyddsvärd skog vid Resele i Västernorrland 

Skogsbolaget Holmen planerade att avverka en naturskog med höga naturvärden drygt 5 km norr om Resele i Sollefteå kommun. Efter dialog om reservatsbildning med Länsstyrelsen har nu Holmen dragit tillbaka sin avverkningsanmälan. I skogen lever ett flertal rödlistade arter, bl.a. två starkt hotade insekter liksom sårbara vedsvampar och fridlysta fåglar. Naturskyddsföreningen i Västernorrland skickade ett

Gammal grov tallåga i talldominerat parti i den avverkningsanmälda barrnaturskogen vid Turingsbodarna. Foto: Privat.

Avverkningshotad gammelskog med knärot i Ånge kommun  

Det FSC-certifierade skogsbolaget Holmen planerar att avverka en skog med höga naturvärden nordväst om Turingsbodarna i Ånge kommun. Skogen hyser den fridlysta och sårbara orkidén knärot (VU) och en rad andra rödlistade arter. Skogsstyrelsen förbjuder avverkning av ca en tredjedel av området på grund av knäroten. Hänsyn saknas dock till de hundratals fynd av knärot liksom andra rödlistade arter