Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter 2022: Barrviolspindling

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art. Barrviolspindling (Cortinarius harcynicus) är en rödlistad svamp som är nära hotad (NT) och relativt sällsynt. Den tycks försvinna efter slutavverkning, markberedning och plantering.  Gödsling av skogsmark är ett direkt hot. Barrviolspindling bildar mykorrhiza med granar. Den indikerar örtrika granskogar med höga naturvärden. Områdesskydd

Vargtjärnen – naturskog i Ånge kommun avverkningsanmäld

Vargtjärnen ligger ungefär en mil norr om Ljungaverk i Ånge kommun, i Västernorrlands län. Det av SCA anmälda avverkningsområdet är över 200 ha stort. Skogen är urskogsartad med mycket höga naturvärden och av naturreservatsklass. I juni hittade Forskningsresans inventerare i Vargtjärnskogen 38 arter som riskerar att dö ut i Sverige i ett längre eller kortare

Lagbrott: Skog med höga naturvärden avverkad utan avverkningsanmälan

I närheten av Lärbro på Gotland har en markägare avverkat delar av en kalkbarrskog med höga naturvärden utan att avverkningsanmäla. Att avverka över 0,5 hektar utan att först anmäla det till Skogsstyrelsen är olagligt.  Skydda Skogen vill att Skogsstyrelsen lämnar över fallet till polis och åklagare. I den skyddsvärda skogen finns även en annan stor avverkningsanmälan.