Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Yttrande från Skydda Skogen: Skogsbruket gynnar granbarkborren

Larvgångar av granbarkborre under granbark. Foto: Harald Kloth via Wikipedia.

Skydda Skogen yttrar sig om Skogsstyrelsens förslag på ändrade föreskrifter till 29 § skogsvårdslagen om bekämpning av insektshärjning i skog.

Granbarkborrar utgör en naturlig del av skogsekosystemen. De är en viktig födoresurs för många skogsarter. En särskilt känd predator på granbarkborre är tretåig hackspett. Även många rovinsekter lever på granbarkborrar. Det är viktigt att skogsbruket i enlighet med miljömål och EU-lagstiftning ger livsutrymme även för granbarkborrar i skogslandskapet då de utgör en värdefull del av skogsekosystemen.

En naturskog innehåller ofta olika trädslag i olika åldrar och storlekar vilket gör att förre av träden blir angripna av granbarkborre. Enligt Skogsstyrelsen är granbarkborren en sällsynt art i stora naturskogar. Eftersom en stor del av dagens skogslandskap är påverkat av skogsbruk gynnar etableringen av likåldiga och täta granbestånd granbarkborren. De gynnas också när träd blåser ner i kanterna av granbestånden.

När klimatet blir varmare kommer problemen med granbarkborren att öka och med bara ett trädslag ökar risken för masspridning. Monokulturer missgynnar inte bara den biologiska mångfalden utan är också extra utsatta för klimatförändringars effekter i form av bl.a. stormfällningar, torka, insekts- och svampangrepp. Skogsstyrelsen måste av den anledningen verka för att skogsbruket överger den ensidiga satsningen på barrskog. Skogen behöver klimatsäkras genom naturlig föryngring och främjande av varierande blandskogar. Detta gynnar även ett flertal andra ekosystemtjänster och behöver belysas i föreskrifterna till 29 § skogsvårdslagen.

Bekämpningsåtgärder mot granbarkborrar kan dessutom stå i strid med EU:s art och habitatdirektiv och fågeldirektiv. I en nylig dom i EU-domstolen (Mål C-441/17) slås det fast att Polens bekämpning av granbarkborrar i Bialowiezaskogen står i strid med de båda EU-direktiven. EU-domstolen förbjuder med hänvisning till direktiven därför Polen att fortsatta bekämpa granbarkborre genom att avverka granar i skogen. I samband kring förslaget till en skärpning av granbarkborrebekämpningen i Sverige måste EU:s naturvårdsdirektiv och Bialowiezadomen särskilt beaktas.

Läs Skydda Skogens yttrande till Skogsstyrelsen här.