Den åttatandade barkbocken (Ips typographus) lever av granens färska innerbark och är inte intresserad av döda träd utan bark eller av lövträd eller tall. Foto: Patrick Fritzson.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning för hur granbarkborrar i formellt skyddade skogar ska bekämpas. Idag uppmanar 23 representanter från 16 organisationer i ett öppet brev regeringen, riksdagen och myndigheter att ändra regeringsuppdraget så att skogar med höga naturvärden inte avverkas på grund av granbarkborre. Hittills har delar av naturreservat, reservatsförslag, nyckelbiotoper och biotopskydd i Sverige avverkats för att minska spridningen av granbarkborrar.

I reservatsförslaget vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland har ett flertal nyckelbiotoper och värdekärnor avverkats och t.o.m. markberetts efter avverkning med granbarkborreangrepp som förevändning. I exempelvis Stockholms län ska dispens ges för avverkning av granar i 168 naturreservat. Länsstyrelsen i Kalmar län har ändrat föreskrifterna och skötselplanerna i 25 naturreservat för att möjliggöra avverkning som åtgärd för att minska risken för spridning av granbarkborre.

De undertecknande organisationerna i det öppna brevet uppmanar regeringen att:

1) ändra uppdraget att bekämpa granbarkborrar för att förhindra att skogar med höga naturvärden avverkas.

2) ge i uppdrag åt Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att ta fram ett gemensamt program för hur skogar ska kunna motstå granbarkborreangrepp och återhämta sig efter sådana angrepp, d.v.s. bli mer resilienta, och hur naturskogar ska bevaras.

Organisationerna skriver i det öppna brevet:

– Vi vill se ett nytt gemensamt regeringsuppdrag till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för att bevara naturskogar, gynna resilienta skogar och fasa ut den ensidiga satsningen på barrträd. Skogen behöver klimatsäkras genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierade bland- och lövskogar. Detta gynnar även ett flertal andra ekosystemtjänster.

Organisationerna menar att regeringsuppdraget måste ändras för att förhindra att skogar med höga naturvärden riskeras eller går förlorade.

– Vi har inte råd att förlora de sista och kvarvarande spillrorna av skyddsvärd skog i Sverige.

Läs debattartikel i Altinget här.

Ladda ner det öppna brevet i sin helhet här.

Kontakt
Julian Klein, talesperson, Skydda Skogen, 072-737 42 34, jg.klein(@)protonmail.com
Björn Abelsson, ordförande, Naturskyddsföreningen Västernorrland, 070-319 38 84, bjorn.abelsson(@)telia.com