Hasselmössens fortplantningsområde och viloplatser blev skadade när Oskarshamns Energi röjde sly och avverkade längs en kraftledningsgata. Bolaget har nu dömts att betala böter för artskyddsbrott. Åklagarmyndigheten skriver, enligt tidningen Barometern, att företaget inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.


Hasselmusen bygger bo på nivåer mellan 0,5-4 m i täta snår, buskar och mindre träd. Ibland sitter sommarbon nära marknivån i blåbärsris, blåhallon och grästuvor. Båda könen bygger bon. Ungarna föds i fint flätade runda bon av bl.a. gräs och blad, med en diameter på 9-16 cm (Berglund & Berg, 2002).
Foto: Marit Stigsdotter

Städa inte för ordentligt i naturen

Hasselmöss tycker inte om nitisk städiver i naturen. Inte bara slyröjning utan också ensidig skötsel av naturreservat och alltför närgångna människor gör att hasselmöss blir störda. De ger sig av och lämnar bon och holkar, och har mycket svårt att klara en flytt till ett annat område. Det är något att tänka på när vi går i hasselmösstrakter. Inne i snåren bland björnbär, nypon, slån, hassel, en och lövträd bygger hasselmusen ofta sitt bo. I en grenklyka eller i en hålighet placerar den sitt runda eller ovala bo av blad, gräs eller löv. Sådana omgivningar blir ofta ersatta av granplanteringar. Hasselmössens vinterbon byggs framför allt i håligheter i marken under en rot eller stubbe i sluttande mark, där vatten inte samlas.


Hasselmusens sommarbo liknar gärdsmygens klotrunda bo, men hasselmusen använder ytterst sällan mossa vid bobygget. Öppningen sitter vanligen i anslutningen till en gren som vetter in mot buskaget. Honorna kan bygga upp till tre bon och de extra bona fungerar som reträttplats.
Foto: Marit Stigsdotter

På vintern sänks ämnesomsättningen till ett minimum. De små djuren är så tuffa att de till och med klarar minusgrader. Föreningen Våneviks gammelskog sökte igenom hela ledningsgatan i slutet av oktober i år och hittade endast fribyggt hanbo.

Var lever hasselmusen?

Hasselmöss lever i Skåne, Halland, Blekinge, Småland, Östergötland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland, Värmland, Närke och Västmanland. Hasselmusen visar att ett område sedan lång tid har många olika arter av träd, buskar och snår. Den behöver stora sådana områden utan hinder. Vägar och öppna ytor till exempel tycker den inte om och kan inte ta sig över. Däremot är stenmurar med mycket buskar bra. De fungerar som vandringsvägar som gör det möjligt för hasselmöss att flytta och att träffa andra hasselmöss för trevligt genetiskt utbyte.

Uppstyckningen av landskapet är ett hot mot arten

Uppstyckningen, fragmenteringen, av landskapet är ett hot mot hasselmusens överlevnad och även ett av de största hoten mot många arter.

Inte skada eller förstöra

EU-rådets art- och habitatdirektiv skyddar hasselmössen som står upptagna i bilaga 4 till detta art- och habitatdirektiv. Det betyder att det enligt den svenska Artskyddsförordningen §4 är förbjudet att skada eller förstöra hasselmössens fortplantningsområden eller viloplatser. Straffet är böter eller fängelse för den som skadar eller förstör djurs fortplantningsområde eller viloplats om det riskerar att en art försvinner.

Ny vägledning från EU om strikt skydd för djurarter av gemenskapsintresse enligt habitatdirektivet

EU-kommissionen har gett ut en ny vägledning för medlemsländerna om det strikta skyddet för de arter som förtecknas i Habitatdirektivet. Förbuden att störa eller förstöra gäller alla åtgärder och för enskilda djur. Det spelar ingen roll hur många exemplar av till exempel hasselmus det finns i området i fråga eller i något annat område, eller som det står i vägledningen, “Dessa förbud gäller på individnivå (för enskilda djur) och förutsätter inte att en viss åtgärd riskerar att påverka den berörda djurartens bevarandestatus negativt.” Tanken bakom den formuleringen är att man vill undvika att populationen naggas i kanten med argumentet att det ändå finns gott om individer kvar ”någon annan stans”.

Anmäl miljöbrott – annars får vi aldrig någon förändring.

Hasselmössens familj heter Gliridae och den dök upp för sådär en 60 – 40 miljoner år sedan. För 10 000 år sedan levde jätteformer av familjen, men nu blir hasselmössen som mest högst 19 cm långa och högsta vikten är 40 gram. De borde få ha kvar sin plats på jorden. De överlevde den femte massutrotningen. Låt dem överleva den sjätte också.

Mer om hasselmöss:

https://skyddaskogen.se/hasselmushem-i-gammelskog-forstort-misstankt-miljobrott/

Källor:

Barometern den 21 oktober 2021

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/muscardinus-avellanarius-100084