Porlande vatten i den värdefulla naturskogen vid Gallsjön. Foto: Jan Herrmann.

Hårda gallringar, svarthyggen och en nyckelbiotop har nyligen avverkats i ett unikt skogsområde med 300-åriga tallar och över 400 naturvårdsarter vid Gallsjön, Vimmerby kommun, Kalmar län i Småland. Detta sker trots att Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och politiker har fått information om de höga naturvärdena gång på gång. Ingen har agerat för att skydda skogsområdet som är på 300 hektar.

-Det här är skandalöst! Vi är bedrövade av vad som nu hänt i detta unika område på grund av myndigheternas flathet i Kalmar län. Vi kontaktade myndigheterna för länge sedan och bad dem informera markägarna om vilka värden som fanns i området, säger Jan Brenander från Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Det oskyddade skogsområdet ligger ca 2 mil nordost om Hultsfred, norr och söder om Gallsjön och utmed Tunaån. Området omfattar hela ca 300 hektar och är omväxlande med äldre tall- och granskog, bäckmiljöer och våtmarker.  I somras skickade 20 föreningar brev till Länsstyrelsen, andra myndigheter och politiker med en uppmaning om att snarast skydda området. I brevet skrev föreningarna:

-Vi anser att detta unika naturskogsområde har minst lika högt skyddsvärde som Norra Kvills Nationalpark. Idag saknar området helt skydd, förutom några små klassade nyckelbiotoper. Mindre avverkningar har på senare år skett men det unika området på ca 300 hektar är fortfarande i stort sett intakt.

Körväg in i skogen till ”svarthygget” vid Gallsjön. Foto: Jan Brenander
Avverkade torrträd vid Gallsjön, foto: Jan Brenander

Myndigheter och politiker handfallna

Men varken myndigheter eller politiker har agerat och nu har alltså markägare gallrat och avverkat delar av skogsområdet. En markägare har gjort ett 3 hektar stort svarthygge. Det vill säga avverkat över 0,5 hektar utan att anmäla det i förväg till Skogsstyrelsen. Något som är olagligt. 

Den rödlistade och sårbara vedsvampen gräddticka (VU) är en nordlig boreal barrskogsart och fyndet vid Gallsjön är det andra fyndet av arten i Småland. Förutom i skogen vid Gallsjön har den sällsynta tickan enbart noterats i Norra Kvills Nationalpark tidigare i Småland.
Foto: Jan Brenander.

Rynkskinn, gräddticka, mosippa, knärot

Bland de 400 naturvårdsarterna lever ovanliga och sällsynta arter för södra Sverige i skogsområdet. Exempelvis de sårbara vedsvamparna rynkskinn och gräddticka samt garnlav som är nära hotad. Rynkskinn är en indikator för urskogsartad skog och gräddticka är en sällsynt gammelskogsindikator. Detta är andra gången som man hittar gräddticka i Småland.  Även den starkt hotade mosippan växer i skogen och den sårbara orkidén knärot. Den fridlysta knäroten växer på flera platser i skogen och den omfattas även av Artskyddsförordningen.

Fin skogsmiljö vid Gallsjön med porkande bäck. Foto: Jan Brenander

Länsstyrelsen skyller ifrån sig

Naturskyddsföreningen i Kalmar län har kontaktat Länsstyrelsen flera gånger. Myndigheten har besökt området och konstaterat att området har höga naturvärdena och att det är mycket skyddsvärt. Men Länsstyrelsen säger att de inte har medel att skydda naturskogsområdet och de har även meddelat att de inte prioriterar barrskog. 

-Tyvärr skyller Länsstyrelsen ifrån sig hela tiden och säger att barrnaturskogar inte är intressanta för länet. Men det är just sådana naturskogar och som är unika för Kalmar län. Man behöver skydda och säkerställa dessa skogar för framtiden eftersom de är unika för Sverige, kommentarer Jan Brenander.

Svarthygge i skogen vid Gallsjön. Foto: Jan Brenander

Skogsstyrelsen vill att naturskyddsföreningen kontaktar markägare

Nu vill Skogsstyrelsens områdesansvariga att naturskyddsföreningen ska kontakta markägaren och tala om vilka arter som personen har på sina marker. Alltså göra Skogsstyrelsens jobb!

– Vi har både inventerat bearbetat myndigheterna om att det är skyddsvärda skogar och så vill de att den ideella naturvården även skall förhandla om skydd med markägaren! Säger Jan Bernander.

Läs de tidigare artiklarna:

Gallsjön måste få skydd mot avverkning

Gallring hotar stort och oskyddat naturskogsoråde i Kalmar län.

Läs mer på Naturskyddsföreningen Kalmar länsförbunds hemsida här.

Läs brevet från drygt 20 föreningar till Länsstyrelsen i tre län i Småland, andra centrala myndigheter och politiker här.

Se bildkollage från skogsexkursion till Gallsjön den 12 juni 2021 här.

Läs ett brev från Naturskyddsföreningens länsförbund i Kalmar län till Länsstyrelsen här.