I naturskogen vid Gallsjön finns gott om död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier. Foto: Jan Brenander. finns
I naturskogen vid Gallsjön finns gott om död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier. Foto: Jan Brenander.

Det oskyddade skogsområdet vid Gallsjön ligger ca 2 mil nordost om Hultsfred i Vimmerby kommun. Området är ca 300 hektar stort och i skogen finns 300-åriga tallar, gamla granskogar, bergbranter, våtmarker och tämligen orörda vattendrag. Mer än 400 fynd av naturvårdsarter har gjorts i området varav flertalet rödlistade. Nu har drygt 20 föreningar skickat ett brev till Länsstyrelsen, andra myndigheter och politiker med en uppmaning om att snarast skydda detta unika område.

I brevet skriver de drygt 20 föreningarna:

”Vi anser att detta unika naturskogsområde har minst lika högt skyddsvärde som Norra Kvills Nationalpark. Idag saknar området helt skydd, förutom några små klassade nyckelbiotoper. Mindre avverkningar har på senare år skett men det unika området på ca 300 ha är fortfarande i stort sett intakt.”

Ovanliga arter

Bland de 400 naturvårdsarter som hittats i det stora naturskogsområdet återfinns ovanliga och sällsynta naturvårdsarter för södra Sverige såsom rynkskinn (VU), gräddticka (VU) och garnlav (NT). Rynkskinn är en indikator för urskogsartad skog och gräddticka är en sällsynt gammelskogsindikator. Detta är andra gången som gräddticka hittas i Småland.

Länsstyrelsen saknar medel

Naturskyddsföreningen har kontaktat Länsstyrelsen Kalmar län flera gånger. Myndigheten har besökt området och konstaterat att området har höga naturvärdena och är mycket skyddsvärt. Länsstyrelsen har dock inte medel till att skydda naturskogsområdet och har tidigare meddelat att de inte prioriterar barrskog. Vimmerby kommun har minst skyddad natur i hela Kalmar län.

Föreningarna skriver i brevet:

”Gallsjöns omgivningar ger en betydande vildmarkskänsla, som borde kunna ge såväl barn som vuxna fina och fantasieggande upplevelser.”

Rik och omväxlande natur

Naturskogarna i området är gamla och ofta finns det ålders- och dimensionsspridning bland träden. I området finns även översilningsmarker, raviner och inte minst Tunaåns dalgång med ett tämligen opåverkat vattenflöde och stor variation av bottentyper och vegetation. 

Porlande vatten i den värdefulla naturskogen vid Gallsjön. Foto: Jan Herrmann.

Läs mer på Naturskyddsföreningen Kalmar länsförbunds hemsida här.

Läs brevet från drygt 20 föreningar till Länsstyrelsen i tre län i Småland, andra centrala myndigheter och politiker här.

Se bildkollage från skogsexkursion till Gallsjön den 12 juni 2021 här.

Läs ett brev från Naturskyddsföreningens länsförbund i Kalmar län till Länsstyrelsen här.

Läs mer i artikeln ”Gallring hotar stort och oskyddat naturskogsoråde i Kalmar län”.

Oskyddad grannaturskog kring Gallsjön. Foto: Jan Brenander.
Oskyddad grannaturskog vid Gallsjön. Foto: Jan Brenander.
Den rödlistade och sårbara vedsvampen gräddticka (VU) är en nordlig (boreal) barrskogsart och detta är det andra fyndet av arten i Småland. Förutom i skogen vid Gallsjön har den sällsynta tickan enbart noterats i Norra Kvills Nationalpark tidigare i Småland. Foto: Jan Brenander.
Den rödlistade och sårbara vedsvampen gräddticka (VU) är en nordlig boreal barrskogsart och fyndet vid Gallsjön är det andra fyndet av arten i Småland. Förutom i skogen vid Gallsjön har den sällsynta tickan enbart noterats i Norra Kvills Nationalpark tidigare i Småland. Foto: Jan Brenander.