Statliga skogsbolaget Sveaskog har avverkat skog i Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun som ska bli till bioenergi. Foto: Kristina Bäck.

Den 14 juli offentliggjorde Europeiska kommissionen sitt reviderade klimat- och energipaket för 2030. EU presenterade då bland annat nya förslag på vad som ska ingå i direktivet om förnybar energi (REDII). 

EU-kommissionens nya förslag kommer varken att minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar eller att skydda skogar och biologisk mångfaldsäger Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator på Skydda Skogen. 

EU-kommissionens reviderade RED-förslag, som publicerades i onsdags, främjar fortsatt förbränning av skoglig biomassa för energi. Detta trots varningar från forskare och krav på förbud för förbränning av skoglig biomassa från över 240 000 privatpersoner som skrivit under en namninsamling till stöd för kravet.

Revideringen av RED ingår i lagstiftningspaketet ”Fit for 55”, som fått sitt namn på grund av sitt mål att minska utsläppen med 55 % till  år 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Forskningen är tydlig; förbränning av skoglig biomassa som energikälla kommer att underminera EU:s möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp. 

Skogar är inte förnybara – de är ekosystem. Det går att plantera träd men inte skogar. Vi måste minska förbränning och ha färre monokulturer. Ett enkelt sätt att minska omvandlingen av skogar till monokulturer är att ta bort subventionerna och andra incitament till detta, säger Lina Burnelius.

Lina Burnelius fortsätter:

Bakom väl valda ord som “fossilfritt” och “grönt” gömmer sig klimatskadliga biobränslen med enorma utsläpp. Utsläppen försvinner inte för att bolag och politiker kallar dem ”gröna”. Vi är i desperat behov av en ärlig politik som inkluderar alla våra utsläpp i statistiken. Men istället väljer EU-kommissionen att stödja förbränning av skoglig biomassa.

Oavsett om hela trädstammar eller ”skogsrester” förbränns – koldioxidutsläppen ökar och påverkar skogsekosystemets funktioner och dess biologiska mångfald negativt. Mer än hälften av den skogliga biomassan som avverkas i EU eldas redan upp.

Idag den 16 juli presenterade EU:s sin skogsstrategi för perioden efter 2020.

Hållbart skogsbruk har tre regler. För det första att skydda och restaurera tillräckligt med skog. För det andra att börja med hållbara brukningsmetoder på resterande 70 procent av skogsmarken. För det tredje att öka mängden långlivade produkter.  För att hålla dessa regler måste följande frågor besvaras i denna ordning: vilken skog ska brukas, hur ska skogen brukas där skogsbruk sker och vad ska produceras av biomassan? ” Detta bör ske nu. Tyvärr saknar EU:s skogsstrategi vissa verktyg för att förverkliga detta, säger Lina Burnelius och fortsätter:

– Många av de rätta orden, begreppen och målen finns med: kalhuggning bör enligt strategin endast användas i “vederbörligen motiverade fall” men vem kommer att få avgöra vad som är “vederbörligen”? Kommissionen kommer även att föreslå ett rättsligt bindande instrument för att återställa ekosystem, det ser vi fram emot. EU:s skogsstrategi tar nämligen inte upp en av de viktigaste drivkrafterna till skogsförlust, nämligen att skoglig biomassa klassas som en förnybar energikälla. Med en så pass svag strategi kommer EU att misslyckas med att hålla sina löften och fortsätta att skjuta problemet vidare till kommande generationer.

Otillräckligt skydd för Europas skogar och biologisk mångfald

RED-revideringen föreslår att skoglig biomassa för energiändamål inte får komma från urskog, men EU har bara ca 3 % urskog kvar. Det innebär att de återstående 97 procenten av skogen fortfarande är öppen för exploatering.

Luftföroreningar och hot mot människors hälsa

Förbränning av skoglig biomassa är en betydande källa till de fina partikelföroreningar i luften som för närvarande uppskattas döda nästan 400 000 européer per år. Trots detta behandlar det reviderade RED-förslaget inte luftföroreningar från biomassa.

Kontakt:

Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator, Skydda Skogen, 

E: lina.burnelius@skyddaskogen.se

T: 0734-404793