Sydväst sluttningen av Uvksåjvve. Norra Skog avverkade gran-naturskogen i juli 2020. Foto: Björn Mildh

I somras avverkade PEFC-certfierade Norra Skog två skogar med höga naturvärden vid lågfjället Uvksåjvve i Maskaure samebys renbetesmarker, Arjeplogs kommun. Detta trots att Norra Skog hade lovat att inte avverka på sommaren med hänsyn till rennäringen och för att undvika markskador. Nu är marken sönderkörd och övertramp har skett mot certifieringsreglerna. ”Jag har aldrig sett en sådan nonchalans för skogens naturvärden och rennäringens villkor” skriver Björn Mildh från Norrbottens naturskyddsförening. Läs hans öppna brev till Norra Skog:

”Bästa Pär, Olov och Torgny

Uvksåjvve är ett lågfjäll beläget i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun. Koordinater (Sweref 99): N 7287026; E 625684.

I mars 2020 inkom 3 avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen med Norra Skogsägarna som ombud. (Numera Norra Skog efter samgående med bolaget Norrskog). Skogsstyrelsen hade uppenbart inga invändningar gällande avverkningen och skogens naturvärden. Nyckelbiotopsklassningen har ju förvanskats för hela nordvästra Sverige av myndigheten.

Den aktuella skogsmarken på Uvksåjvve är privatägd. Arealen på var och en av de tre planerade avverkningar är 19 hektar. Varför just 19 hektar? Har det med samrådsfrågan och en eventuell gräns på 20 ha att göra? Norra Skogs företrädare har haft kontakt med Maskaure sameby och överenskommit att avverkningarna skulle göras på vårvintern, inte sommartid, av hänsyn till rennäringen och för att undvika markskador. Men Norra Skog struntade i avtalet med samebyn och avverkade två av skogarna i juli, då marken var mycket blöt på grund av det rikliga regnandet hela juli. Konsekvenserna blev mycket omfattande och svåra körskador.

Den tredje skogen avverkades inte. En privatperson sade klokt nog nej till bolagets begäran om transportväg för maskiner och virke över sin mark. Annars hade följden blivit ännu fler svåra körskador.

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/korskador-uvksajvve/

Omfattande övertramp har även skett mot gällande certifieringsregler vid avverkningen. Skogen som avverkades var en gammal, fullskiktad höjdläges gran-naturskog med både träd- och markkontinuitet på sydvästsluttningen Uvksåjvve. Högre uppe på sluttningen och vid toppen fanns utpräglade höjdlägesgranar. Skogen hade höga naturvärden. Men allt höggs. Gamla, rötade naturvärdesträd har avverkats. Två vätor av nyckelbiotopsklass har hänsynslöst sågats ner. På hygget noterades garnlav (NT), knottrig blåslav (NT), lunglav (NT) och ostticka (VU). Flera spår av tretåig hackspett (NT).

Den gjorda avverkningen uppvisar total likgiltighet eller oförmåga hos Norra Skog att bedöma och ta hänsyn till naturvärden och rennäringen!

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/avverkning-pa-uvksajvve/

Norra Skog har även med samma likgiltighet gått in och gallrat hårdhänt i en drygt 100 meter bred remsa av samma gran-naturskog med höga naturvärden mellan de två hyggena. Gallring kräver ju ingen avverkningsanmälan. Jag har aldrig sett en sådan nonchalans för skogens naturvärden och rennäringens villkor och så många och svåra körskador som Norra Skog gjort sig skyldig till på Uvksåjvve!!

Dessutom bröt bolaget sitt löfte till Maskaure sameby!

Norra Skog har PEFC-certifierat sitt skogsbruk och är spårbarhetscertifierade enligt FSC av certifieringsföretaget Intertek. Men Norra Skog har totalt struntat i gjorda åtaganden! Intertek har informerats. Klagomål är aktuellt. Jag rekommenderar Norra Skogs koncernledning och styrelse att se David Attenboroughs senaste film ”A life on our planet”. Förhoppningsvis kan det öka bolagets respekt för hur man beter sig i skogen och för rennäringens villkor!

Slutligen Norra Skog, lämna den tredje avverkningsanmälda gran-naturskogen på Uvksåjvve helt ifred! Det räcker med de två skogar ni redan våldfört er på!

Vänligen

Björn Mildh, specialist i barnaålderns (och skogsbrukets) invärtes sjukdomar.”

Naturvärdesgranar har sågats ned vilket bryter mot FSC-certifieringen. Foto: Björn Mildh.