Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Protestbrev till Skogsstyrelsen: ”Ni agerar inte för naturvård!”

SCA planerade att avverka stavatallskogen vid Stor-Mullberget i Härjedalen som numera är registrerad som nyckelbiotop. Trots det vill SCA nu utföra skogsskötselåtgärder i delar av skogen. Foto: Privat.

Drygt 60 privatpersoner, varav flera jobbar med naturvård, skickar in ett protestbrev till regeringen, riksdagen och Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har förvrängt sitt uppdrag och åsidosatt den demokratiska beslutsgången vilket gör att miljömål och åtaganden för skydd av natur inte nås, skriver de. Exempel är registreringsstoppet för nyckelbiotoper och att miljöorganisationers överklaganderätt motarbetas.

Här är hela protestbrevet:

Till: Skogsstyrelsen, Näringsdepartementet, Regeringen och Riksdagen

Skogsstyrelsens ledning har sedan 2016 genom förvrängning av sitt uppdrag, paragrafrytteri och genom att åsidosätta den normala demokratiska beslutsgången systematiskt drivit igenom beslut som strider mot myndighetens uppdrag, mot miljölagstiftningen, mot av riksdagen beslutade miljömål samt mot internationella åtaganden om skydd av natur.

Tillvägagångssättet har kännetecknats av toppstyrning där genomgripande förändringar, som inte alls ligger i linje med Skogsstyrelsens uppdrag, beslutats och meddelats via pressmeddelande. Till och med myndighetens tillämpning av gällande lagstiftning har upphört med sådana pressmeddelanden.

Skogsstyrelsen fick en ny generaldirektör 2016 och sedan dess har myndighetens naturvårdsarbete nedmonterats steg för steg. Några exempel:

– Stopp för identifiering och registrering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige från mars 2017 till 1 januari 2018 (Till synes initierades beslutet med en debattartikel i DN).

– Ny metod med högre krav på nyckelbiotoper utvecklades för nordvästra Sverige under 2017 (Med tanke på den usla måluppfyllelsen av de miljömål som Skogsstyrelsen ansvarar för hade den enda anständiga beslutet varit att sänka kraven på nyckelbiotoperna i övriga delar av landet).

– Skogsstyrelsen fick den 17 maj 2018 i uppdrag av regeringen att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. Ett uppdrag som skulle pågå i tio år. Detta uppdrag stoppades av Skogsstyrelsens ledning vid årsskiftet 2018-2019, alltså ett halvår innan regeringen i juni 2019 beslutade att den landsomfattande inventeringen inte skulle återupptas.

– Skogsstyrelsen stoppar registreringen av nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar den sista december 2020 (Ett beslut av Skogsstyrelsens ledning som drevs igenom på ett mycket märkligt sätt vid Skogsstyrelsens styrelsemöte 2019-12-16). Trots direkta invändningar från andra styrelsemedlemmar fattades beslutet hastigt där Skogsstyrelsens generaldirektör och styrelsens ordförande läste upp förslaget från en papperslapp. En styrelsemedlem skrev en skriftlig reservation mot beslutet som väcker misstankar om att beslutet fattades på ett odemokratiskt sätt (se bifogad bilaga). Innan beslutet togs var det ute på remiss där det kom in 71 yttranden. Av dessa var 42 starkt kritiska, medan 18 välkomnade förslaget. Resterande menade att förslaget till viss del var bra, men att det fanns brister som myndigheten måste se över.

– Skogsstyrelsens ledning tillkännagav i ett pressmeddelande 2 dec 2020 att de tänker ändra på föreskrifterna och ta bort nuvarande krav på att samråd alltid måste ske för samtliga skogsbruksåtgärder inom ett område med mycket stor betydelse för flora och fauna. Detta är mycket anmärkningsvärt eftersom de nuvarande föreskrifterna ligger i linje med både miljötillsynsförordningen och miljöbalken (12 kap. 6 §). Ännu mer anmärkningsvärt är det att Skogsstyrelsen föregått beslutet och meddelat att de inte tänker tillämpa den nuvarande lagstiftningen tills vidare.

– Skogsstyrelsen motarbetar miljöorganisationers överklaganderätt – det finns ett flertal fall i samband med domstolsprövningar där Skogsstyrelsen driver frågan om att begränsa överklaganderätten samtidigt som de klagar på att det saknas prejudikat.

– Trots att Skogsstyrelsen administrerar och ansvarar för databasen där nyckelbiotoper registreras, kan myndighetens reaktion på uppgifterna i Kalibers granskning (2019-04-15) där det framgår att tusentals nyckelbiotoper avregistrerats, endast beskrivas med orden ”total tystnad”. Många av de avregistrerade nyckelbiotoperna håller bevisligen nyckelbiotopsklass och flera av dem har redan avverkats. Observera att tusentals hektar av Sveaskogs nyckelbiotoper avregistrerades när Skogsstyrelsens nuvarande generaldirektör var skogschef där.

– Skogsstyrelsens ledning vägrar att lämna ut underlaget som ligger till grund för beräkningen att cirka 55 000 hektar nyckelbiotoper har avverkats i Sverige under de senaste 20 åren (Detta är skogar som Skogsstyrelsen enligt sitt miljömålsuppdrag borde haft koll på när avverkningsanmälningar inkommit till myndigheten.

– Skogsstyrelsen har sedan 2008 överskattat statistiken gällande antalet och volymen lämnade träd och träddelar vid avverkning (pressmeddelande från Skogsstyrelsen 29 okt 2020). Detta är mycket anmärkningsvärt med tanke på att det är uppenbart för var och en som sett kalhyggena i vårt land att det finns stora brister i hänsynen”.

Sammanfattningsvis är det uppenbart att Skogsstyrelsens ledning i allt väsentligt prioriterat finansiella och industriella intressen. I de jämbördiga miljö- och produktionsmålen har miljömålet ständigt marginaliserats. Miljölagstiftningen, rådande riktlinjer och till och med myndighetens egen expertis åsidosätts i verksamhetsstyrningen. Vi kräver skogspolitiska åtgärder med nya direktiv där naturskyddet ges hög och rättmätig prioritet. Förtroendet för Skogsstyrelsens nuvarande ledning är förbrukat och ansvar måste utkrävas för de skador av naturvärden som skett.

”Ett lands etiska framsteg kan bedömas av hur man behandlar sina djur, naturen och den biologiska mångfalden.”