I Januariöverenskommelsen 2019 ingick att ”värna och stärka den privata äganderätten till skogen” samt att ”säkra resurser för skydd av värdefull natur”. Överenskommelsens två punkter har skapat 1260 sidor Skogsutredning, 97 sidor proposition, 350 sidor utskottstext och 20 sidor riksdagsdebatt samt ca tre års hätsk debatt.

Skogsutredningen är ett gigantiskt misslyckande från de politiska företrädarna. Foto: Privat.
Skogsutredningen är ett gigantiskt misslyckande från de politiska företrädarna. Foto: Privat.

Resultatet av detta omfattande arbete är endast att 25 000 hektar av Sveaskogs marker ska nyttjas för markbyte med privata markägare. Utöver det några uppdrag till regeringen från riksdagen gällande:

– hur arealen skyddad natur ska rapporteras till EU,

– se över om skyddet för formellt skyddade marker kan upphävas,

– hur tillväxten i den brukade skogen kan öka ytterligare för att öka bioekonomins roll i klimatomställningen,

– samt att vidta ytterligare åtgärder för att bekämpa granbarkborre i skyddade områden.

– Det är ett gigantiskt misslyckande från de politiska företrädarna. Skogsutredningen pekade på möjligheter att lösa delar av de långvariga konflikter som finns gällande skogens nyttjande. Där fanns också dåliga förslag, som t.ex. upphörandet med nyckelbiotopsinventeringar. Utarmningen av det svenska skogsekosystemet tillåts fortsätta, det är internationellt sett skamligt, säger Ulf von Sydow, talesperson, Skydda Skogen.

Riksdagsdebatten kopplad till detta digra utredningsmaterial var en skymf mot den skogsekologiska forskningen och de internationellt erkända naturvärdena. I en artikel i Altinget den 31 mars refererar Skydda Skogen riksdagsdebatten.

– Den osaklighet eller okunnighet som ledamöterna från M, KD, SD – den naturskyddsfientliga trojkan – och C gav uttryck för i riksdagsdebatten är allvarligt. Att personer i den högsta lagstiftande församlingen inte bemödar sig mer att lyssna på sina expertmyndigheter, eller oberoende skogsekologisk forskning, utan bara trumpetar ut sina floskler om att situationen i den svenska skogen är bättre än någonsin och att det är en aldrig sinande råvarukälla är gränslöst oförskämt mot natur och kommande generationer, säger Ulf von Sydow.

– Nödvändigheten av att reformera det svenska skogsbruket, bl.a. via övergång till kalhyggesfria metoder, mer skydd och skoglig restaurering är en del av EU:s Green Deal. Sverige är genom detta ”icke-beslut” om skogliga ekologiska värden den största bromsklossen i EU:s arbete med att nå upp till 30% skyddad areal, säger Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen.

Skydda Skogen kräver att en parlamentarisk skogsutredning tillsätts som tar utgångspunkt i modern skogsekologisk forskning, internationella konventioner om biologisk mångfald och klimat. En ny skogslagstiftning måste vara en del av Miljöbalken. All avverkning av kvarvarande kontinuitetsskog och skogar med höga naturvärden i Sverige måste omedelbart upphöra.

Ytterligare upplysningar:

Ulf von Sydow, talesperson Skydda Skogen, 070-587 02 41, ulf.vonsydow@skyddaskogen.se                     

Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen, 070-678 74 23, elin.gotmark@skyddaskogen.se