Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skogskonflikten handlar bara om pengar

Det är många som har åsikter om den så kallade “konflikten om skogen”. Näringsidkare har, med sin nästan oändliga budget för lobbying, lyckats övertyga politiker om att det är en konflikt mellan klimatet och den biologiska mångfalden. Även SVT framställer konflikten i detta ljus (ny säsong med Slaget om skogen här), men inget kunde vara mera fel. Konflikten handlar uteslutande om skogsindustrins intäkter. 

För att rädda den biologiska mångfalden måste all kvarvarande skyddsvärd skog undantas från skogsbruk. Dessutom behöver brukad skog restaureras för att ge utrymme åt djur och växter för att vi åter ska få livskraftiga ekosystem. Samma åtgärder behövs för klimatet. För att minska mängden koldioxid i atmosfären måste de sista naturskogarna skyddas och marker restaureras. De skogar som upprätthåller en mångfald av liv innebär intakta kolförråd och är en fortsatt kolsänka. Forskningen visar tydligt att vi får mest klimatnytta om mer av skogen står kvar. Men dagens skogsbruk bygger på kalavverkning av skog. Omvandlingen från variationsrika ekosystem till industriella trädbestånd är hisnande, idag har genomsnittsåldern på Sveriges träd minskat till 60 år. Jämför det med tallen som inte sällan blir flera hundra år gammal. Gamla ostörda skogar har större kolförråd i både levande och döda träd och i marken än vad dagens industriella trädbestånd har.

Skogen eller pengar?

Substitutionen då? Är det inte klimatsmart att använda bioenergi istället för fossilolja? Det framhäver skogsnäringen och politikerna följer i dess kölvatten, men det är det inte. I brist på oberoende forskning har skogsindustrierna anlitat egna konsulter för att ta fram “rapporter” som visar att skogen behöver fällas för klimatomställningens skull. Att mot bättre vetande så tvivel om skogsekologisk forskning, miljömål och klimatnyttan av minskad avverkning är samma taktik som använts flitigt av tobaks- och oljeindustrin. I Sverige är industrin genom svenskt näringsliv aktiv och framgångsrik med att förvilla landets invånare. Och nej, vi förespråkar inte användning av fossilolja istället för biobränslen från skog. Vi måste helt enkelt ställa om energisystemet och snabbt fasa ut alla utsläpp av växthusgaser, energieffektivisera och minska konsumtionen av all energi. 

Virke är en biprodukt i dagens skogsbruk

I slutändan är det pengar som hela skogskonflikten handlar om. Faktum är att merparten av all biomassa som tas ut ur den svenska skogen blir till just klimatskadlig bioenergi och kortlivade produkter  – hela ⅔ delar av vinsten inom den hårt subventionerade skogsindustrin kommer från dessa utsläppsintensiva produkter. Virke är i praktiken en biprodukt i dagens skogsbruk. 

De stora skogsbolagens vinst bidrar inte heller nämnvärt till den lokala ekonomin, utanför orterna närmast pappersmassaindustrierna – tvärtom –  de saboterar lokalt förankrade näringar som naturturism och omöjliggör den naturbetesbaserade renskötseln. Samtidigt låter de stora skogsbolagen migrantarbetare arbeta under otrygga förhållanden, istället för att skapa attraktiva lokala jobb inom ekosystembaserad skogsförvaltning och mångbruk av skogen. 

Klimatproblemet kan hejdas samtidigt som vi värnar den biologiska mångfalden

Det finns ingen konflikt som handlar om en avvägning mellan klimatet och den biologiska mångfalden i skogen. Vi kan gynna båda, och för att uppnå detta behöver 30-50% av naturen restaureras och skyddas enligt IPCC. Resten, skog och trädodlingar med låga naturvärden, kan brukas med naturnära metoder som innebär ökad kolsänka och restaurering av mångfald. Politikerna måste ta den oberoende forskningen på allvar och ta de beslut som krävs, även om skogsnäringens inkomster på kort sikt kommer minska på grund av det. Allt annat vore oansvarigt. Tills de svenska politikerna tar sitt förnuft till fånga behöver vi hjälp utifrån.