Valpfibbla Hieracium canipediforme Foto: Torbjörn Tyler

Valpfibbla (Hieracium canipediforme) växer endast i Sverige. Den har en bladrosett och inte så många blad på stjälken. Dess gula blommor är tunglika. Som den skogsfibbla den är blommar den i mitten av maj i södra Sverige och i början av juli i norra Sverige. Sitt namn har den fått av botanikern Gustav Adolf Hugo Dahlstedt (1856 -1934) som beskrev väldigt många Hieraciumarter, förutom en mängd maskrosarter. Valpfibbla är en starkt hotad art, EN – endangered.

Valpfibblan är alltså sedan gammalt känd från 25 växtplatser i främst östra Uppland. Den växte i lövängar och utglesade lövskogar, särkilt på skärgårdsöar. Under 2000-talet är valpfibbla endast funnen i Häverö i Norrköpings kommun. När ingen längre sköter ängarna växer de igen. Valpfibblan försvinner vare sig ängarna växer igen eller används för byggnation eller annan exploatering av marken. SLU skriver att “antalet reproduktiva individer skattas till 1250″. Valpfibblornas minskning avser ”förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer.”

Artrikedomen i västra taigaområdet försvinner

Så försvinner valpfibblans växtplatser liksom den örtrika, lite glesa äldre granskog som är den andra viktigaste växtplatsen för hökfibblor. Skogsbruket hackar sönder skogen. En undersökning gjord i ett område i Dalarna tyder på att de Hieraciumarter som är speciella för just denna växtplats har på 100 år minskat med runt 20 procent. I flera fall växer dessa arter bara i Sverige. Växtplatserna, ängar och glesa skogar runt tidigare boplatser behöver skydd och skötsel.

Valpfibbla hör till släktet hökfibblor, som är en stor familj. Trots det är inte många av arterna med i vanliga floror. Nästan hälften av de mer än 1558 hökfibblorna är hotade enligt SLU:s rödlista för år 2020. Hökfibblor växer ofta på platser där andra hotade arter växer. De talar om att naturen där hökfibblor växer är värd att skydda. Många fjärilsarter och andra organismer behöver hökfibblorna, både för att de äter av dem och lever på dem.

Källor:

Video med många fler spännnde fakta om Hieracium: 1 Hökfibblor Hieracium. ”Varför skall vi bry oss om hökfibblor” komprimerad här

Torbjörn Tyler and Anders Bertilsson, Hieracium (Asteraceae) of sub-alpine Dalarna, Sweden, revisited: decline in species richness attributable to both forestry and overgrowth. Nordic Journal of Botany 27: 419424, 2009

I artlistan från Forskningsresan i Mjällådalen 2009 står Hieracium med här