Grå blåbärsfältmätare
Foto: J Lång Wikipedia commons

Grå blåbärsfältmätare är en fjäril, som hör till familjen mätare. Den flyger från mitten av juli till mitten av augusti och ibland in i september i alla svenska landskap utom Gotland. Längre norrut och i fjällmiljöer kommer den igång att flyga tidigare i juli. Grå blåbärsfältmätare äter många saker, ljung till exempel, men helst äter den blåbär. Den grå blåbärsfältmätarlarven lever i och av blåbärsskiktet på marken och övervintrar sedan.

Grå blåbärsfältmätare (Entephria caesiata) var förr mycket vanlig från Svealand och norrut. Den lever I glesare barrskog, skog med både barrträd och lövträd, i fjällbjörkskog och på myrar med träd. Sedan ett par decennier tillbaka minskar antalet grå blåbärsfältmätare. När den luckiga granskogen med mycket blåbärsris är nedhuggen tar det flera decennier innan blåbärsriset kommer tillbaka. De nya träden som växer upp skuggar ut blåbärsriset. Larven hittar inget att äta.

Skogsbruket hackar sönder skogen

Grå blåbärsfältmätare, liksom många andra skogslevande arter, behöver stora områden att leva i. Är området med gammal lövskog och blandskog för litet blir arten alltför isolerad från andra individer och får svårt att överleva. Små utspridda grå blåbärsfältmätare löper stor risk att försvinna på grund av slumpmässiga händelser enligt Artdatabanken (SLU Artdatabanken 2022). Nykolonisering blir omöjlig om avståndet är för stort för arten till nästa lämpliga område med gammal lövskog och blandskog. Dessa skogar måste få skydd. Skogsbete och fäbodbete är också bra för arten om betet inte är för hårt.

Kalhyggesbruket negativt för många skogslevande arter

Västernorrlands län är ett av de län i Sverige som har minst andel formellt skyddad skogsmark. Skydda Skogens Forskningsresa 2022 inventerade tolv skogsområden i Västernorrlands län. Träden i dessa områden är gamla. Åtta av områdena var registrerade för avverkning. Listan över funna arter i en av skogarna, Stentjärnsberget, upptar grå blåbärsfältmätare. I denna skog växer blåbärsris, ekbräken och ekorrbär, och ibland den blåblommande tortan. Kalhyggesbruket i Västernorrland påverkar negativt de där 184 bofasta barrskogslevande arterna. Samtliga inventerade skogar hyser höga eller mycket höga naturvärden och dessa områden bör man skydda långsiktigt, enligt Forskningsresans deltagare.

Grå blåbärsfältmätare minskar

“En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer”, skriver SLU Artfakta. Förlusten av arter i världen är ämnet för en pågående FN-konferens i Montreal. Konferensens mål är att minska artförlusten i världen, eftersom förlusten av arter “försvagar och destabiliserar alla ekologiska och biogeokemiska system, inklusive klimatsystemet.”

Källor:

SLU Artfakta

Rapport från Skydda Skogens Forskningsresa: akut hotade skogar i Västernorrland här

Curtailing the collapse of the living world. ScienceAdvances Vol. 8, nr 49 här