Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rapport från Forskningsresan: Akut hotade skogar i Västernorrland

I somras uppdagade deltagare på Forskningsresan att Sveaskog och SCA planerade att avverka skogar med mycket höga naturvärden mellan Ånge och Stöde i Västernorrland. Närmare 2 400 fynd av naturvårdsarter påträffades, dvs arter som indikerar höga naturvärden eller är hotade arter, i både avverkningsanmälda och oskyddade skogar. Nu har en rapport skrivits om skogarna. 

En nygjord skogsbilväg är anlagd i området Vargtjärnen där SCA har avverkningsanmält över 200 ha skog. Foto: Forskningsresan 2022.

Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen ordnar varje år ”Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker”, en ideell inventeringsvecka av oskyddad skog som oftast äger rum i olika delar av norra Sverige. Joakim Karlsson, deltagare i årets Forskningsresa i Västernorrland säger:

 – Flera av avverkningsanmälningarna visade sig vara fantastiskt vackra naturskogar med mycket höga naturvärden och en stor mängd av rödlistade arter. Skogar som nu är akut hotade av avverkning! I rapporten finns en detaljerad redovisning av områdenas naturvärden och vilka arter som riskerar att gå förlorade om skogarna huggs ned. Den innehåller också en viktig och avslöjande granskning av miljöcertifierade skogsbolag. 

Sveaskog och SCA är FSC-certifierade, en certifiering som är tänkt att garantera ett hållbart skogsbruk. Men att kalavverka skog med höga och mycket höga naturvärden är långt ifrån hållbart. I Vargtjärnen har SCA avverkningsanmält över 200 hektar sammanhängande naturskog med flertalet hotade arter, varav en art är klassad som akut hotad och två starkt hotade. Detta är inte någon engångshändelse. I ett inslag i SVT listas 12 fall utöver Forskningsresans inventeringar där SCA i närtid har avverkat eller avverkningsanmält skogar med höga naturvärden.

Efter Forskningsresans inventering har Sveaskog avsatt området Orrtjärnen och klassat det som naturvärdeslokal. SCA ha även dragit tillbaka några avverkningsanmälningar, medan andra kvarstår. Vid denna rapports publicering har SCA ännu inte svarat på Forskningsresans FSC-klagomål gällande den 200 hektar stora avverkningsanmälan vid Vargtjärnen.

Västernorrlands län är ett av de län i Sverige som har minst andel formellt skyddad skogsmark. I åtta av de 12 inventerade skogsområdena var det registrerade avverkningsanmälningar. Samtliga inventerade skogar hyser höga eller mycket höga naturvärden och dessa områden bör man skydda långsiktigt, enligt Forskningsresans deltagare.

Om Forskningsresan

Runt 50 personer av olika åldrar, kunskaper och bakgrund brukar delta. Artkunskaper är inte ett krav, utan deltagarna lär av varandra. Det viktiga är att Forskningsresan är en samlingspunkt för skogs- och naturintresserade som vill vara med och dokumentera hotade oskyddade naturskogar. 

Läs rapporten från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker i Västernorrland 2022 här.

Kontakt

Joakim Karlsson, deltagare i Forskningsresan, 073-140 41 01, joakimkarlsson1022@gmail.com