Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 6. Grön sköldmossa

Grön sköldmossa, buxbaumia viridis, är fridlyst enligt Artskyddsförordningen. Foto: Wikipedia Commons

Varje dag fram till jul presenterar Skydda Skogen en hotad eller fridlyst skogslevande art.

Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) är en fridlyst art som är skyddad enligt Artskyddsförordningen §§ 8 och 15. Den växer på död eller döende ved och ibland också på levande träd med svampar eller döda träddelar. Främst i barrträdsmiljöer. Skogsavverkning och bristen på död ved i skogen utgör de allvarligaste hoten mot arten, enligt Artfakta.

Grön sköldmossa har små oansenliga skott och känns därför bara igen på sina kapslar. Men det är desto roligare när man upptäcker kapslarna som lyser grönt i skogens dunkel. I SLU:s Artfakta kan man läsa att mossan bildar kapslarna under hösten. De är gröna under största delen av sin utveckling och i början upprätta och smala. ”Men med tiden blir de alltmer uppsvällda och asymmetriska med platt ovansida. När sporerna sprider sig på sommaren året efter befruktningen, är kapslarna riktade snett uppåt. Då sporerna är mogna blir kapslarna olivgröna till blekt bruna, och hinnan på kapselns ovansida spricker upp. Sen rullar den tillbaka längs kanterna. Helt tömda kapslar blir så småningom bruna och torra”.

Grön sköldmossa har påträffats på flera ställen i Hedlandets naturreservat i Eskilstuna kommun, precis där avverkning har planerats. Foto: K Bäck

Om träden huggs ned kring där den gröna sköldmossan växer så försvinner den eftersom det då blir blåsigare och mindre fuktigt. Det är därför som skogsavverkning och gallring är det största hotet mot mossan. Den behöver också död ved som murkna, fuktiga nedfallna stammar och stubbar för att kunna sprida sig.

Grön sköldmossa i Hugelsta , Eskilstuna kommun. I ett område där en bergtäkt var planerad. Det blev ingen bergtäkt. Foto: K Bäck

Artiklar på hemsidan om hotad skog med grön sköldmossa:

Gallring i Tyresta naturreservat hotar rödlistade arter

Tillfälligt avverkningsstopp i unika skogar på Ornö

Skogskurs hölls i avverkningsplanerade skogar i Hedlandets naturreservat

Det blev nej till bergtäkt i Hugelstaskogen!

Mark- och miljödomstolen stoppar avverkning i skog med grön sköldmossa

Skog med grön sköldmossa avverkad trots att Mark- och miljödomstolen förbjöd avverkning