Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mark- och miljödomstolen stoppar avverkning av skog med grön sköldmossa

Mark- och miljödomstolen i Växjö har bestämt att ingen avverkning får ske i en skog där den fridlysta gröna sköldmossan växer. Skogen ligger vid Blekhem i Västerviks kommun. Nu får ingen avverkning ske där förrän den juridiska processen är klar. Detta sedan Tjust Fågelklubb hade överklagat Skogsstyrelsen Kalmar distrikts så kallade icke-beslut att inte gå vidare med ärendet.

Signalarten grön sköldmossa (S) talar om att ett område har höga naturvärden. Den är lättast att få syn på om man tittar på den nedfallna trädstammen från sidan.
Foto: Magnus Kasselstrand.

Skogsstyrelsen hade meddelat Tjust Fågelklubb att den inte skulle gå vidare med tillsyn i ett ärende, där den fridlysta arten grön sköldmossa påträffats i en avverkningsanmäld skog. Skogsstyrelsen bedömde att grön sköldmossa enligt rödlistan 2020 är livskraftig och att det finns gott om den i Kalmar län. Myndigheten förlitade sig på att skogsentreprenören själv, som lovat ta hänsyn vid avverkningen, kan ta ansvar för artskyddet och kan avverka utan att påverka antalet grön sköldmossa. Detta trots att Skogsstyrelsen är skyldig att säkerställa att den gröna sköldmossan kan fortleva i området i enlighet med Artskyddsförordningen

Skyddszon

Det behövs en ordentligt utmärkt skyddszon runt den gröna sköldmossan, skriver Tjust Fågelklubb i sitt överklagande till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Detta måste Skogsstyrelsen besluta enligt Artskyddsförordningen, eftersom Skogsstyrelsen har tillsynsplikt. Grön sköldmossa klarar inte att träden runt dess växtplats försvinner, eftersom det då blir blåsigare och mindre fuktigt.

Fridlyst

Grön sköldmossa. Ofta växer bara enstaka sporkapslar på en låga.
Foto: Larsgunnar Nilsson

Den fridlysta gröna sköldmossan vill att det ska vara jämt fuktigt där den växer (Nitare, 2019). Den tycks helst växa i ganska näringsrika granskogar där det också växer många lövträd. Där kan man hitta den på stubbar och murkna, nedfallna trädstammar och bland rötterna på levande och döda träd i Sveriges sydliga delar. Enstaka fynd är gjorda upp till Ångermanland (Nationalnyckeln, 2006).

Viktigt att bevara grön sköldmossa i Europa

EU förtecknar i bilaga 2 i sitt art- och habitatdirektiv grön sköldmossa som en art viktig att bevara i Europa. Den har skydd även av Bernkonventionen.

Hot

Skogsavverkning och ont om död ved hotar grön sköldmossa mest. I dagens skogar är det ont om döda träd som dött en naturlig död. Därför är det bra för sköldmossan att lämna tillräckligt stora arealer naturskog med gott om död ved ifred och inte bruka dessa arealer med modernt, så kallat rationellt, skogsbruk.

Artskyddsförordningen skyddar grön sköldmossa

Enligt den svenska Artskyddsförordningen §§ 8 och 15 är grön sköldmossa en skyddad art. EU:s domar om europeisk hamster, om Natura 2000-området ’Puszcza Bialowieska’ i Polen, om åkergroda i Härryda i Målet Skydda Skogen – avverkning och EU:s vägledning meddelar att skyddet för arter gäller varje exemplar av arten. Skyddet för arten får inte minska under förevändning av att det finns gott om exemplar av arten på andra platser än den anmälda avverkningsplatsen.

Åkergroda i Lill-Jansskogen, Stockholm. Artsskyddet gäller för varje exemplar av arten.
Foto:CC BY-SA 3.0

Ur EU-domstolens dom den 4 mars 2021:

Artikel 12.1 d i direktiv 92/43 ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell praxis som innebär att om kontinuerlig ekologisk funktionalitet i den berörda artens livsmiljö i ett enskilt område – trots försiktighetsåtgärder – direkt eller indirekt går förlorad genom skada, förstörelse eller försämring, orsakad av den aktuella åtgärden separat eller i kombination med andra åtgärder, så aktualiseras förbudet i den bestämmelsen först om den berörda artens bevarandestatus riskerar att försämras.”

Artskyddsförordning (2007:845):

8 § I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan 1. plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, och 2. ta bort eller skada frön eller andra delar.

15 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 6, 8 och 9 §§ som avser länet eller del av länet, om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Europeisk hamster skyddad av EU-dom
”Cricetus cricetus (European hamster / Korenwolf)” by Bas Kers (NL) is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Kontakt:

Magnus Kasselstrand magnus.kasselstrand@gmail.com

Vidare läsning:

https://skyddaskogen.se/sodra-avverkar-nyckelbiotop-i-kalmar-lan/

Källa

till bildtexter: Nitare, Skyddsvärd skog, 2019