Södra har redan avverkat och planterat gran i den nordöstra delen av den registrerade nyckelbiotopen vid Norra Skärshult. Foto: Jan Brenander.

Södra har avverkningsanmält och redan avverkat en del av en registrerad nyckelbiotop med blandsumpskog i Mönsterås kommun, Kalmar län. Sådana här sumpskogar med socklar och blöta områden ska över huvud taget inte röras,” skriver Skogsgruppen /Oskarshamnsbygdens Fågelklubb i ett klagomål till FSC. 

Skogsägarföreningen Södra är FSC-certifierade vilket innebär att de förbundit sig att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk. Vid Norra Skärshult i Mönsterås kommun, Kalmar län, har Södra avverkningsanmält en registrerad nyckelbiotop omfattande 3 hektar. Området utgörs av en sumpskog med naturskogskaraktär och ingår i Skogsstyrelsens målbild för hänsynskrävande biotoper. Enligt Skogsstyrelsen Miljömålsarbete ska ”skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras”.  

Den nordöstra delen av nyckelbiotopen har redan avverkats och planterats med gran. De avverkade träden var mycket grova och även gran- och alsocklar har avverkats. Hyggen i direkt anslutning påverkar biotopen negativt då genomblåsningen ökar och luftfuktigheten förändras. Det är rejält blött i området och de delar av skogen som finns kvar har hög och jämn fuktighet.  

I den avverkningsanmälda skogen växer bland annat grön sköldmossa som är fridlyst enligt Artskyddsförordningen. Den ingår även i EU:s art- och habitatdirektiv. Bland övriga arter som är fridlysta enligt Artskyddsförordningen kan nämnas mindre hackspett (NT), spillkråka (NT), svartmes (byggt bo i en alsockel), skogsduva, trädkrypare, tofsmes, stjärtmes, kungsfågel, gröngöling, dubbeltrast och skogssnäppa. Även signalarterna stubbspretmossa, rostfläck, kattfotslav, blåmossa och gammelgranslav växer i skogen.  

Läs Skogsgruppen /Oskarshamnsbygdens Fågelklubbs FSC-klagomål här.

I den avverkningsanmälda nyckelbiotopen vid Norra Skärshult i Mönsterås kommun är det blött och utöver gott om gran- och alsocklar finns även ett källflöde. Foto: Jan Brenander.