Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 6. Grön sköldmossa

Varje dag fram till jul presenterar Skydda Skogen en hotad eller fridlyst skogslevande art. Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis) är en fridlyst art som är skyddad enligt Artskyddsförordningen §§ 8 och 15. Den växer på död eller döende ved och ibland också på levande träd med svampar eller döda träddelar. Främst i barrträdsmiljöer. Skogsavverkning och bristen

Ideella naturvårdare hittar hundratals exemplar av den fridlysta och rödlistade orkidéen knärot i Sveaskogs anlagda basväg i Hugelstaskogen. Foto: Sebastian Kirppu.

Sveaskog dementerar att de avverkat skyddsvärd skog

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har nyligen dragit in en basväg och avverkat delar av den värdefulla  gammelskogen vid Hugelsta i Eskilstuna kommun. Vid en inventering gjorde Skydda Skogen nära 450 fynd av den fridlysta och sårbara orkidéen knärot. Sveaskog hade då redan kört över ett flertal av fynden med sin skogsmaskin. Sveaskog förnekar nu att de har kört över fynd av

Skog med grön sköldmossa avverkad trots att Mark- och miljödomstolen förbjöd avverkning

Mark- och miljödomstolen i Växjö införde ett intermistiskt förbud mot avverkning i en skog i Blekhem, Västerviks kommun där den fridlysta gröna sköldmossan växer. Detta efter att Tjust Fågelklubb hade överklagat Skogsstyrelsens så kallade icke-beslut om att markägaren fick avverka skogen. Men skogen var redan avverkad i början av oktober. -Detta är ett tydligt exempel

Mark- och miljödomstolen stoppar avverkning av skog med grön sköldmossa

Mark- och miljödomstolen i Växjö har bestämt att ingen avverkning får ske i en skog där den fridlysta gröna sköldmossan växer. Skogen ligger vid Blekhem i Västerviks kommun. Nu får ingen avverkning ske där förrän den juridiska processen är klar. Detta sedan Tjust Fågelklubb hade överklagat Skogsstyrelsen Kalmar distrikts så kallade icke-beslut att inte gå