Stiftelsen Tyrestaskogen ska utföra skötselåtgärder som hotar höga naturvärden i Tyresta Nationalpark. Vid betesmarken Gammelmyra intill nationalparken ska man gallra hela skogsbrynet.  I den aktuella skogen finns många rödlistade och skyddade arter som knärot (VU), mindre hackspett (NT), ullticka (NT), gränsticka (NT), den fridlysta gröna sköldmossan, lunglav (NT) och vedtrappmossa (NT).  Arter som riskerar försvinna vid en gallring.

Så fort man kommer in i skogen är man i en gammelskog. Precis här ska maskiner in och gallra. Man ser ängen Gammelmyra genom träden. Foto: Kristina Bäck

Det är intill den 1 kilometer långa betesmarken Gammelmyra i Tyresta naturreservat som Stiftelsen Tyrestaskogen ska utföra gallring. De ska gå in och gallra ”en trädlängd” utmed hela betesmarken, det är cirka 25 meter. På den västra sidan tornar gammelskogen upp sig och i kanten av ängen går gränsen till Tyresta Nationalpark. Det är stora granar, grova aspar och tallar med talltickor. Det sluttar brant uppför. På flera ställen är det steniga branter och fuktiga stup täckta med olika mossor och bräken. Högst upp på berget är det gammal hällmarksskog med talltickor och vintertagging. Även söder om Gammelmyra ska Stiftelsen gallra, här finns äldre skog med arter som granticka (NT) och grön sköldmossa.

En gallring skulle utplåna arterna

Medlemmar i Skydda Skogen har varit och inventerat området väster om Gammelmyra och ifrågasätter varför Länsstyrelsen godkänner kommande skötselåtgärder. Kristina Bäck medlem i Skydda Skogen säger:

-Varken Stiftelsen Tyrestaskogen eller Länsstyrelsen verkar känna till områdets skyddade och rödlistade arter, trots att detta är inom Tyresta Nationalpark och Tyresta naturreservat. En koll i Artportalen skulle få dem att förstå att här går man inte in med skogsmaskiner! För det blir en stor förlust för den biologiska mångfalden att avverka här.

Här i sluttningen finns det knärot. Foto: K Bäck

Skogsmaskiner har aldrig körts i denna skog

Skogsmaskiner har aldrig körts i skogen vid Gammelmyra förut.  Något som inte heller är önskvärt i naturreservat eller i nationalpark, enligt medlemmarna i Skydda Skogen. Det här är en av de finaste skogarna i norra delen av Tyresta Nationalpark. Marken är mossig, fuktig och täckt med blåbärs- och lingonris och full av både liggande och stående döda träd.  Många lågor är riktig gamla, förmultnande och täckta med en rikedom av mossor. Här och där finns den rödlistade orkidén knärot i små grupper i mossan på marken. Området ligger precis där naturreservat blir nationalpark. 

Om man kollar i Artportalen så finns det sju lokaler med grön sköldmossa här, sju granar med grantickor, fyra lågor med vedtrappmossa, fyra lågor med ullticka och tre lågor med gränsticka. Stiftelsen Tyrestaskogen har skrivit i skötselplanen att skyddet av skogen ska bidra till att uppnå gynnsamt tillstånd för de livsmiljötyper och arter som förekommer enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Att avverka här går helt mot det syftet!

Grova förmultnande lågor med en rikedom av arter. Man vill inte att de körs sönder av skogsmaskin. Foto: Kristina Bäck

Några arter som observerats på västra sidan av Gammelmyra :

Knärot (VU) cirka 200 plantor utmed sluttningen: Knäroten är både fridlyst och rödlistad som sårbar (VU). Den växer i gamla ostörda skogar med hög och jämn luftfuktighet som har ett stabilt mikroklimat. Arten är känslig för uttorkning och behöver enligt forskning ha en skyddszon på 50 meter (0,78 hektar) i skogen för att överleva en intilliggande avverkning.

Knärötter tittar fram i mossan på marken. Foto: Kristina Bäck

Mindre hackspett (NT), fridlyst enligt §4 i Artskyddsförordningen och en prioriterad art i skogsvårdslagen: Den hörde vi trumma i området. Enligt Artfakta är gallring av lövträd, murkna träd och äldre träd ett hot mot hackspetten: ”Mindre hackspetten missgynnas även starkt av sådan landskapsvård som innebär röjning eller gallring” och ”Vissa år utnyttjas även äldre grovgreniga granar för födosök, varför borthuggning av dessa kan missgynna arten”.

Talltita (NT) fridlyst enligt §4 i Artskyddsförordningen och en prioriterad art i skogsvårdslagen: I Artfakta kan man läsa under åtgärder:”Lämna funktionella, flerskiktade kantzoner av främst gran och lövträd mot bäckar, sumpskogar, sjöar och myrar. Spara så mycket som möjligt av buskar, lövträd och unga och undertryckta barrträd vid förröjning inför gallring eller slutavverkning.  Förröj inte i surdråg eller i blivande kantzoner. Gör naturvårdsavsättningar mot myrar, fuktstråk eller bäckar.”

Granticka (NT): Denna rödlistade vedsvamp har observerats på sju granar i skogen. Den är beroende av hög och jämn luftfuktighet i gamla, ostörda skogsmiljöer. Känslig för snabba förändringar av ljus-/vindförhållanden eller uttorkning. Enligt SLU:s Artfakta är det största hotet mot den ”avverkning och fragmentering av naturskog och äldre granskog med lång trädkontinuitet”.

Ullticka (NT): Ullticka finns på fyra olika lågor i skogen. Största hotet är avverkning och fragmentering av naturskog och äldre granskog med lång trädkontinuitet. Den behöver miljöhänsyn med avsättningar och områdesskydd, enligt Artfakta.

Gränsticka finns på tre lågor i skogen vid Gammelmyra. Foto: Kristina Bäck

Gränsticka (NT): växer på tre lågor i skogen. De lokaler i mellersta och södra Sverige som fortfarande hyser arten bör man undanta från skogsbruk, skriver Artfakta. Arten fordrar kontinuerlig tillgång till kvarliggande, grova lågor av gran. https://artfakta.se/naturvard/taxon/phellopilus-nigrolimitatus-1204

Vedtrappmossa (NT): har observerats på fyra lågor i skogen. Skötselåtgärder enligt Artfakta:Lokaler med sluten granskog, tillräckligt stora för att säkerställa ett kontinuerligt tillskott på grova lågor, bör undantagas.” https://artfakta.se/naturvard/taxon/crossocalyx-hellerianus-53

Lunglav ser man sällan i Sörmland. Här på en senvuxen ek i branten. Foto: Kristina Bäck

Lunglav (NT) på två senväxta ekar. ”I äldre litteratur betecknas ofta arten som vanligt förekommande. Idag är dock lunglaven sparsam i landskapet och minskningen har sannolikt varit mycket stor under den senaste 100-årsperioden.”  står det i Artfakta. https://artfakta.se/artbestamning/taxon/lobaria-pulmonaria-6458

Rikligt med grön sköldmossa på en låga. Finns på sju ställen i skogen. Foto: Kristina Bäck

Grön sköldmossa: På sju ställen i den inventerade delen av skogen. EU förtecknar i bilaga 2 i sitt art- och habitatdirektiv grön sköldmossa som en art viktig att bevara i Europa. Den har skydd även av Bernkonventionen och är även fridlyst enligt Artskyddsförordningen §§ 8 och 15.  Den klarar inte att träden runt dess växtplats försvinner, eftersom det då blir blåsigare och mindre fuktigt. Det är därför som skogsavverkning och gallring är det största hotet mot mossan, liksom brist på död ved. ”Skogsavverkning och bristen på död ved i skogen utgör de allvarligaste hoten mot arten”, enligt SLU:s Artfakta.

Läs gärna en annan artikel om skötselåtgärder i Tyresta Naturreservat: Skötselåtgärder i Tyresta naturreservat: Skog med rödlistade arter ska avverkas!