Länsstyrelsen polisanmäler kritiserade skötselåtgärder i Tyresta naturreservat efter att ideella naturvårdare legat på

Skydda Skogen har tidigare uppmärksammat att Stiftelsen Tyrestaskogen har fällt många gamla träd i Tyresta naturreservat och kritiserat Stiftelsen Tyrestaskogens skötselåtgärder i reservatet. Nu har Länsstyrelsen Gotland polisanmält Stiftelsen Tyrestaskogen som utfört avverkningar i reservatet. Medlemmar från Skydda skogen, Rädda Tyresta och Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap har skickat in skrivelser i protest mot

Kritiserade skötselåtgärder i Tyresta naturreservat pausas

Efter kritik mot de skötselåtgärder som Stiftelsen Tyrestaskogen utför i Tyresta naturreservat så har Stiftelsen tillfälligt pausat skötseln i naturreservatet. Tidigare har Skydda Skogen skrivit om skötselåtgärderna som Stiftelsen Tyrestaskogen utför och planerar i naturreservatet. Bland annat är det avverkningar av träd och gallringar med skogsmaskin i känsliga områden med rödlistade skogslevande arter. I början

Stiftelse planerar avverka träd i känsligt område i Tyresta naturreservat

Vid Källvretarna i Tyresta naturreservat ska Stiftelsen Tyrestaskogen utföra skötselåtgärder. De ska ta bort yngre träd för att främja äldre träd, enligt ett nytt tillägg i skötselplanen. Åtgärder som den ideella naturvården starkt ifrågasätter. Området som kallas för skötselområde B33 har aldrig maskiner avverkat i tidigare och består bl a av trädbevuxna gamla fuktiga slåtter-

Skötselåtgärder i Tyresta naturreservat ifrågasätts: Gallringar, avverkning av gamla träd och lågor tas bort

På flera ställen där Stiftelsen Tyrestaskogen har utfört skötselåtgärder i Tyresta naturreservat har de underröjt skog, gallrat bort gamla tallar och granar och tagit bort grov död ved (lågor) utan att inventera skogarna innan. Nu har ändringar gjorts i skötselplanen som innebär att Stiftelsen kan gå in var som helst i reservatet och ”frihugga” tallar

Kravbrev till Stiftelsen Tyrestaskogen: Stoppa avverkningarna i reservatet

Medlemmar i Skydda Skogen och i Rädda Tyrestagruppen har skickat ett kravbrev till Stiftelsen Tyrestaskogen för att stoppa Stiftelsens felriktade skötselåtgärder i Tyresta naturreservat.  Många övergrepp har skett de senaste åren, bland annat gallring och avverkning av gamla och värdefulla träd. ”Vi är djupt missnöjda med den nuvarande skötseln i Tyresta naturreservat” skriver författarna till