Skydda Skogen har tidigare uppmärksammat att Stiftelsen Tyrestaskogen har fällt många gamla träd i Tyresta naturreservat och kritiserat Stiftelsen Tyrestaskogens skötselåtgärder i reservatet. Nu har Länsstyrelsen Gotland polisanmält Stiftelsen Tyrestaskogen som utfört avverkningar i reservatet. Medlemmar från Skydda skogen, Rädda Tyresta och Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap har skickat in skrivelser i protest mot avverkningarna, haft ideella inventeringar och fått uppmärksammat i media.

Exempel på kritiserad skötsel vid Källvretarna: Stubbrytning för att återställa gammal jordbruksmark i ett fuktigt område som kunde ha lämnats som våtmark istället. Stubbarna har dumpats kring åkern och djupa diken har grävts för att dränera marken. Foto: K Bäck

På flera ställen där Stiftelsen Tyrestaskogen har utfört skötselåtgärder i Tyresta naturreservat har de underröjt gammal skog, gallrat bort hundraåriga tallar och granar och tagit bort grov död ved (lågor) utan att inventera skogarna innan. I skogarna där Stiftelsen planerar skötselåtgärder eller i skogar intill där de har utfört avverkningar har ideella inventerare hittat många rödlistade eller fridlysta arter som inte tål avverkningar.

En 180-årig tall har fällts. Det mesta av timret som till stor del bestod av gamla träd såldes till FSC-certifierade Mellanskog. Ett exempel på ifrågasatt åtgärd i Tyrestas naturreservat. Foto: Privat

I början av december 2022 skickade medlemmar från Skydda Skogen och Rädda Tyrestagruppen ett kravbrev till Stiftelsen Tyrestaskogen med krav om att Stiftelsen stoppar skötselåtgärderna.  Skydda Skogen skickade även en artikel om de felaktiga skötselåtgärderna till alla medlemmar i Stiftelsen Tyrestaskogen. I slutet av januari pausade Stiftelsen alla skötselåtgärder i naturreservatet. Stiftelsen överlämnade ärendet för handläggning till Länsstyrelsen Gotland. Detta är för att undvika jäv eftersom personer som jobbar på Länsstyrelsen Stockholm ingår i Stiftelsen Tyrestaskogens styrelse. Nu har Länsstyrelsen på Gotland polisanmält Stiftelsen Tyrestaskogen.

Se SVT reportaget om polisanmälan

Se tidigare reportage på SVT om de kritiserade skötselåtgärderna som innebär avverkning av gamla träd

Läs tidigare artiklar på Skydda Skogens hemsida:

Kritiserade skötselåtgärder i Tyresta naturreservat pausas

Kravbrev till Stiftelsen Tyrestaskogen: Sluta avverka i naturreservatet

Stiftelsen Tyrestaskogen avverkar i Tyresta naturreservat

Skog med rödlistade arter ska avverkas i Tyresta naturreservat

Stiftelse planerar avverka i känsligt område i Tyresta naturreservat

Skötselåtgärder i Tyresta naturreservat ifrågasätts

Skötselåtgärder i Tyresta naturreservat: Skog med rödlistade arter ska avverkas!