Vid Källvretarna i Tyresta naturreservat ska Stiftelsen Tyrestaskogen utföra skötselåtgärder. De ska ta bort yngre träd för att främja äldre träd, enligt ett nytt tillägg i skötselplanen. Åtgärder som den ideella naturvården starkt ifrågasätter. Området som kallas för skötselområde B33 har aldrig maskiner avverkat i tidigare och består bl a av trädbevuxna gamla fuktiga slåtter- och betesmarker som vuxit igen. Efter så många års beskogning har den tidigare hävdgynnade floran gått förlorad och flera rödlistade skogsarter har istället etablerat sig. Det skulle därför vara bäst att låta området fortsätta sin utveckling mot naturskog.

Fuktig miljö vid Källvretarna, Tyresta naturreservat där träd ska avverkas. Foto: K Bäck

Miljön är fuktig och skuggig i dalgångarna kring Källvretarna. Flera bäckar och fuktdråg rinner ned från de högre belägna hällmarkerna. Med stor sannolikhet kan naturreservatets tjädrar finna skugga och skydd här under varma sommardagar. Ulf Johansson som länge har varit engagerad för Tyresta säger:

-Det är bättre att Stiftelsen låter skötselområde B33 vid Källvretarna utvecklas till naturskog. Att gå in här och avverka, i synnerhet om det sker med tunga skogsmaskiner är vansinnigt! Marken är fuktig och blöt, det finns gott om lågor som hyser känsliga arter och risken är uppenbar att maskinerna kör sönder dessa. Om Stiftelsen avverkar träd och buskar kommer det att bli ljusare, blåsigare och torrare. Flera känsliga arter som behöver hög luftfuktighet och skugga kommer att påverkas negativt.

Skydda Skogen ordnade en mossexkursion vid Källvretarna i Tyresta naturreservat eftersom området inte har inventerats på mossor tidigare. Foto: K Bäck

Stiftelsen inventerar inte skog innan de gör åtgärder

Stiftelsen Tyrestaskogen inventerar aldrig skog innan de utför skötselåtgärder, dvs avverkningar. Under våren 2022 hittade ideella inventerare från bl.a. Skydda Skogen flera rödlistade arter såsom rökpipsvamp (EN), gränsticka (NT), granticka (NT), ullticka (NT) samt den fridlysta gröna sköldmossan på flera ställen i skötselområde B33 vid Källvretarna. Rökpipsvampen är mycket ovanlig och rödlistningen EN betyder att den är starkt hotad. Den ingår nu i ett nationellt åtgärdsprogram. Rödlistningen NT innebär att arten är nära hotad.

Ravinmiljö vid Källvretarna i Tyresta naturreservat. Foto: Kristina Bäck

Gott om ovanliga mossor

Förra helgen hade medlemmar i Skydda Skogen ännu en utflykt till Källvretarnas skötselområde, nu tillsammans med mossexperten Måns Persson. Deltagarna på exkursionen påträffade flera ovanliga mossarter vid Källvretarna, bl a vedsäckmossa som är rödlistad som sårbar (VU) och vedtrappmossa som är rödlistad som nära hotad (NT), signalarterna blåsfliksmossa, stenporella, mörk husmossa och fällmossa.  Alla dessa arter kommer att påverkas negativt om Stiftelsen förändrar denna fuktiga och skuggiga miljö genom att avverka träd och buskar.

Blåsfliksmossa, en signalart vid Källvretarna, Tyresta naturreservat. Fotad genom lupp. Foto: K Bäck
Vatten strilar nedför de branta bergssidorna vid Källvretarna. Foto: K Bäck

Stiftelsen har dikat ut våtmark i reservatet

Intill skogen som ska gallras i skötselområde B33 så har Tyrestestastiftelsen ganska nyligen låtit avverka en 50-årig granplantering på fuktig mark för att återskapa en tidigare åker. Ett omfattande arbete med stubbrytning och utdikningar. Området är blött och ligger intill ett kärr och det finns en gammal källa i skogen. Medlemmar i Skydda Skogen ifrågasätter även denna åtgärd, Ulf Johansson kommenterar:

-Att dika ut våtmark är tvärtemot befintlig naturvård och klimatforskning som säger att vi ska lägga igen diken eftersom de ger upphov till stora koldioxidutsläpp. Det hade därför varit bättre att lämna den igenvuxna åkern som den var och låtit den bli en våtmark. Stubbarna har lagts i högar i skogsbrynen intill och dikena har grävts djupa med grävmaskin. Samtidigt som de lägger ned en massa arbete på detta sköter inte Stiftelsen Tyrestaskogen befintliga ängar och hagmarker, utan låter dem växa igen med utarmning av floran som följd. En mycket märklig prioritering!

Stubbar har brytits upp från den fd åkern och sedan lagts utmed skogsbrynen på alla sidor av åkern vid Källvretarna. En del av skötselåtgärderna i Tyresta naturreservat.
Foto: K Bäck

Se reportaget i SVT om de kritiserade skötselåtgärderna i Tyresta naturreservat.

Läs tidigare publicerade artiklar om Tyresta naturreservat:

Skötselåtgärder i Tyresta naturreservat ifrågasätts

Stiftelsen Tyrestaskogen avverkar i Tyresta naturreservat

Skötselåtgärder i Tyresta naturreservat: Skog med rödlistade arter ska avverkas!

Kravbrev till Stiftelsen Tyrestaskogen: Stoppa avverkningarna i reservatet!