Grov, gammal granlåga, livsrum för flera rödlistade arter vid Svartberget, Foto: Björn Mildh.

Skogsstyrelsen hade inga invändningar när det statliga skogsbolaget Sveaskog planerade att avverka grandominerad urskog på Svartberget inom Maskaure Samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun. Skogen hade utan tvekan avverkats om inte Länsstyrelsen och naturvårdare uppmärksammat tilltaget och slagit larm. Representanter från Maskaure sameby och Naturskyddsföreningen i Norrbotten skriver i ett öppet brev att Sveaskogs skogsbruk måste hållas i uppsikt av andra eftersom bolagets naturvård inte går att lita på.

Läs det öppna brevet till Sveaskog i sin helhet här:

Bästa Anette, Jenny och Fredrik,

Naturskogen på Svartberget ligger i Arjeplogs kommun i Norrbotten, inom Maskaure samebys renbetesmarker. Koordinater (Sweref 99): N 7292568; E 625824.

Det handlar om en grandominerad urskog på sydvästsluttningen av Svartberget, uppkommen efter en hård brand för ca 150 år sedan. Fortfarande ses enstaka gammelgranar med brandljud.

Det finns inslag av lövträd (björk, sälg och asp), både som spridda solitära träd och i små gläntor där lövträden dominerar.

I skogen finns gott om död ved i olika dimensioner, bland dem många grova granlågor som är livsrum för flera rödlistade arter.

Grundvattnet på sluttningen är rörligt och ytligt och kommer ställvis i dagen i sänkor och dråg. Det ger en hög och stabil luftfuktighet, vilket förekomsten av bland annat liten sotlav (VU) är ett bevis på. Liten sotlav är en av de mest krävande lavarterna som endast förekommer i miljöer med hög och jämn luftfuktighet och lång kontinuitet av grova träd. Granurskogen på Svartberget uppfyller med råge kraven, vilket även framgår ur bilddokumentationen.

Markvegetationen i skogen är örtrik i fuktiga partier, med bland annat spindelblomster och ögonpyrola. Flera arter av ormbunkar, såsom månlåsbräken och höstlåsbräken. Ormbunkarna dominerar.

Granskogen håller urskogsstruktur och är mycket rik på rödlistade arter. Se bildalbum och artlista:

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/skogens-struktur-svartberget/

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/rodlistade-arter-svartberget/

Rödlistade arter (NT och VU) och signalarter i granurskogen som Sveaskog avsåg att avverka på Svartbergets sydvästsluttning 2020.

Sammanlagt 25 arter vara 18 är NT (Nära hotad) och 7 är VU (Sårbar).

Granurskogen på Svartberget är en urskogsnyckelbiotop av hög klass.

Sveaskogs ledning har upprepade gånger offentligt försäkrat att bolaget inte avverkar nyckelbiotoper och att deras naturvärdesbedömningar går att lita på.

Ändå avverkningsanmälde och avverkningsplanerade Sveaskog denna urskog!

Skogsstyrelsen hade uppenbart inga invändningar!

Skogen hade utan tvekan avverkats om inte Länsstyrelsen och naturvårdare uppmärksammat tilltaget och slagit larm. Föreningen Skydda Skogen inlämnade klagomål till Sveaskogs nya certifieringsföretag Bureau Veritas. (Bolaget bytte certifierare i samband med konflikten om skogen vid Lill-Skarja och det Major CAR bolaget då fick.)

Nu har Sveaskog fått återkalla sina avverkningsanmälningar på Svartberget. (Se Skogsstyrelsens karttjänst).

Sveaskog borde ha ett Major CAR till!

Bästa Sveaskog. Hela tiden måste andra hålla ert skogsbruk under uppsikt även om ni är FSC-certifierade. Annars avverkas både högklassiga nyckelbiotoper och viktiga renbetesskogar.

Även urskog, som den på Svartberget!

Återigen Sveaskog, er naturvård går inte att lita på!

Inte heller er ”respekt” för rennäringen! (Luokta-Mávas).

Hur länge till skall vi ha det så här med ett statligt bolag?

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Marcus Lidström, ordförande, Naturskyddsföreningen Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen