Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter:15. Vedskivlav

Vedskivlav är rödlistad som nära hotad (NT). Den lever på exponerad, torr död ved, även ibland på bränd ved. Det brukar vara i hällmarksskogar och på tallhedar som man hittar vedskivlaven på barklösa stubbar, lågor och nedfallna grenar. Den växer oftast på gammal ved av tall men ibland även på ek i södra Sverige och

Eskilstuna kommun vill införa avverkningsförbud i Hugelstaskogen- vill hellre ha naturreservat

Nu vill Eskilstuna kommun införa ett intermistiskt (tillfälligt) avverkningsförbud i den av bergtäkt hotade Hugelstaskogen i Eskilstuna. Skydda Skogen har utfört en inventering i området och hittat rödlistade arter och har även skickat ett yttrande om naturvärdena till Mark- och miljödomstolen. Kommunen vill att Swerock inte ska få påbörja exploatering inom tre år, oavsett vad

Skydda Skogen till domstolen: Bergtäkt i Hugelsta bör avslås

Nu har Skydda Skogen i ett yttrande begärt att Mark- och miljödomstolen inför ett förbud mot åtgärder i den skyddsvärda skogen i Hugelsta, utanför Eskilstuna. Vi har tidigare skrivit här på hemsidan om att Swerock planerar en bergtäkt i den skyddsvärda Hugelstaskogen. Förra veckan var Sebastian Kirppu från Skydda Skogen där och inventerade tillsammans med fyra

Bergtäkt hotar hällmarksskog med månghundraåriga tallar, blir industriområde

Swerock AB vill anlägga en bergtäkt i Hugelstaskogen, en omtyckt hällmarksskog med månghundraåriga tallar vid Hugelsta, 3 km öster om Eskilstuna. Detta trots att kommunen, många föreningar och boende i området är emot den planerade bergtäkten. Mark- och miljödomstolen avgör frågan nu i veckan. Den gamla hällmarksskogen står på 75 meters höjd över havet omgiven