Granurskogen som Sveaskog avverkningsamält på Guossavare. Foto: Björn Mildh

Det visar sig att ideellt arbete lönar sig om man är ihärdig och inte ger upp. Flera planerade avverkningar har under 2019 stoppats tillfälligt på grund av engagemang från ideella naturskyddare. Här är några exempel på några planerade avverkningar som inte har blivit av. Vi vill betona att inga av dessa skogar är skyddade än!

1. Skogen vid Njuönniesvarrie utanför Sorsele skulle avverkas redan 2018 men är ännu inte avverkad. I början av året uppmärksammar Skydda Skogen att det planeras slutavverkningar i en naturskog med höga naturvärden utanför Sorsele. Naturskyddsföreningen i Sorsele har länge varit aktivt engagerade för att stoppa avverkningarna och även Birdlife Sverige har varit engagerad mot att sammanlagt 109,9 hektar i skogen på berget Njuöniesvarrie ska avverkas. I augusti skickar Skydda Skogen ett brev till miljöministern, landsbygdsminister och näringsministern samt riksdagsledamöterna i Näringsutskottet och Miljö- och jordbruksutskottet om två värdefulla skogsområden i Sorsele kommun som Sveaskog planerar att avverka. Skydda Skogen uppmanar politikerna att agera för att dessa skogar inte ska avverkas. I oktober skriver Skydda Skogen ett upprop som uppmanar Sveaskog, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen att inte låta naturskog med höga naturvärden kalavverkas vid Njuonniesvarrie utanför Sorsele. Även flera artiklar har skrivits om skogen vid Njuönniesvärrie. Skogen är ännu inte avverkad.

2Sveaskog backar gällande skogar vid Guossavare och Makkavare i Norrbotten, Björn Mildh från Naturskyddsföreningen i Norrbotten har under 2019 skrivit flera öppna brev till Sveaskog och jobbat hårt för att olika naturskogar i Norrbotten inte ska kalavverkas. Något som Skydda Skogen har uppmärksammat på hemsidan. Bland annat uppmärksammar Skydda Skogen ett öppet brev till Sveaskog om att FSC-certifierade Sveaskog avverkningsplanerat en granurskog vid Guossavare med höga naturvärden i Arjeplogs kommun och kör över både naturvård och samer. Skydda Skogen mailar Sveaskogs styrelse och ber dem att avanmäla avverkningsanmälan gällande granurskogen vid Guossavare. Några veckor senare så backar Sveaskog och säger att avverkningsplaneringen vid Guossavare och även naturskogen i Makkavare i Arjeplogs kommun inte längre är aktuell.

Skogsmaskinen som stoppades Vid Lill-Skarja i Norrbotten av skogsengagerade personer i april.

3Lill-Skarja i Norrbotten, skogsmaskin stoppades av privatpersoner. Björn Mildh från Naturskyddsföreningen i Norrbotten har även uppmärksammat den avverkningsplanerade skogen vid Lill Skarja i Arjeplogs kommun. Under våren skickas ett pressmeddelande ut från Skydda Skogen om att Sveaskog planerar att avverka den värdefulla äldre naturskogen vid Lill-Skarja. Det uppmärksammas dessutom på Natursidan. Samebyn och ideell naturvård är starkt kritiska till beslutet. Skydda Skogen skickar ett brev till Sveaskogs styrelse med kopia till länsstyrelsen med uppmaningen till bolaget att inte avverka naturskogen vid Lill-Skarja. Några dagar senare avbröts avverkningen eftersom två privatpersoner tältat i skogen och lyckats stoppa skogsmaskinerna.

33 naturvårdsarter varav 14 rödlistade påträffades vid inventering, Svarttjärnåsen, Marktjärn.

4. Naturskogar vid Marktjärn avverkades inte. SCA planerade att avverka ett flertal skogar med höga naturvärden vid Marktjärn, ca 15 km norr om Fränsta i Ånge kommun i Västernorrlands län. Skydda Skogen uppmanade SCA att dra tillbaka sina avverkningsplaner. Skogsbolaget SCA avbryter därefter tillfälligt sina planer. Skydda Skogen har inventerat några av de avverkningsanmälda skogarna och även ett FSC-klagomål har skickats in. En artikel har skrivits om det.

5. SCA avbröt sina avverkningsplaner vid Stor-Mullberget i Härjedalen. SCA planerade att avverka ca 65 hektar stavatall- och blandbarrskog med höga naturvärden vid Stor-Mullberget, ca 3 mil nordost om Ytterhogdal i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Skydda Skogen begärde därför i ett brev till SCA, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen att en nyckelbiotopsinventering görs i skogen. Även ett FSC-klagomål skickades in. SCA har därefter tillfälligt avbrutit sina planer att avverka den ekologiskt värdefulla skogen vid Stor-Mullberget. Skogsbolaget ska besöka skogen under 2020 för att tillsammans med Skogsstyrelsen göra en ny naturvärdesbedömning.

Grannaturskogen som planeras för avverkning i Dikanäs. Foto: Jon Andersson.

6. Dikanäs, Vilhelmina kommun, avverkningen tillfälligt stoppad. En skog med mycket höga naturvärden ovanför den fjällnära gränsen är planerad för avverkning i Dikanäs, i norra delen av Vilhelmina kommun. Skogen har inventerats och en rapport har skrivits om det redan 2017. Ett brev har skickats till myndigheter och ett pressmeddelande om skogen har skickats ut från Skydda Skogen. Tre artiklar har skrivits om Dikanäs. Hösten 2019 svarar Skogsstyrelsen i ett meddelande att det rör sig om ansökningar om avverkning i fjällnära skog och att samtliga avverkningsanmälda ytor ska fältbesökas innan besked om tillstånd för avverkning kan meddelas markägaren, Vilhelmina Övre Allmänningsskog.