Högsta Domstolen beviljar inte prövningstillstånd för Cementa, som ansökt om ett nytt tillstånd att fortsätta bryta kalksten på File Hajdar på Gotland. Mark- och miljööverdomstolens dom står därmed fast. Domen innebär att bolagets nuvarande brytning inte får fortsätta efter den 31 oktober 2021. Skydda Skogen har följt processen sedan Cementa presenterade sina planer 2016. Vi har yttrat oss om bolagets planer under samrådsprocessen, därefter i mark och miljödomstolen och slutligen i mark- och miljööverdomstolen. 


Svartfläckig blåvinge, nära hotad, NT, är en av de arter som uppmärksammats särskilt under processens gång.
”Large Blue (Phengaris arion) male” by chris.n.cooper is licensed under CC BY-NC 2.0

Cementa AB, som ägs av tyska Heidelberg Cement Group, bryter kalksten och tillverkar cement i Slite på Gotland. Bolaget ansökte 2017 om tillstånd att under 20 års tid årligen bryta 3,8 miljoner ton kalk- och märgelsten på File Hajdar, väster om Slite på Gotland. Planen var att utöka de kalkstenstäkter man har idag, där kalkstenen var på väg att ta slut. För att göra detta behövde man schakta bort 46 hektar alvarmark, leda bort ytvatten och leda om Spillingsån. Cementa ville också bryta djupare ner i berget än man gör idag. Cementa AB ansökte också om att få bedriva en verksamhet som på ett betydande sätt kunde påverka Natura 2000-områdena Hejnum Kallgate och Bojsvätar.

Beskrivning av naturen på File hajdar

Cementa beskrev i ansökan naturen på File hajdar på följande sätt:

Området File hajdar hyser överlag ett högt naturvärde. Området utmärks bland annat av mosaik av naturskogsartad hällmarkstallskog omväxlat med öppna gläntor med alvarvegetation och fuktmarker. Att naturmiljön på File hajdar är så pass orörd och välutvecklad, och dessutom täcker en stor och sammanhängande areal, gör att området kan hysa livskraftiga populationer av många sällsynta arter. Även större delen av ansökningsområdet vid File hajdar-täkten bedöms hysa högt naturvärde, med några objekt i nordvästra delen bedöms hålla högsta naturvärde.”

I ansökan uppgav Cementa att man hittat 68 rödlistade arter och 30 arter som omfattades av artskyddsförordningen i området runt de kalktäkter man ville utöka. Men bolaget menade att den andel alvarmark på File Hajdar som skulle exploateras var så pass liten att arternas fortbestånd i området inte var hotat. Cementa bedömning var samtidigt att grundvattennivån i delar av File Hajdar skulle sjunka till följd av brytningen, men att sänkningen inte skulle påverka naturvärden negativt.

Apollofjäril, svartfläckig blåvinge, väddnätfjäril, nipsippa och hasselsnok är några arter som uppmärksammats särskilt under processens gång.

Kritiska yttranden om ansökan

Skydda Skogen var en av flera miljöskyddsorganisationer som yttrade sig om ansökan och ifrågasatte bolagets grunder för hur man bedömt eventuell påverkan på yt- och grundvatten och naturvärden på File hajdar. Även Länsstyrelsen på Gotland, Naturvårdsverket och privata markägare uttryckte oro för eventuell påverkan på yt- och grundvatten.

Cementa ansåg inte att ansökan hindrades av EU:s art- och habitatdirektiv samt artskyddsförordningen. Man bedömde inte att brytningen skulle äventyra bevarandestatus, vare sig lokalt, nationellt eller på internationell nivå för arter som skyddas av EU:s lagstiftning. Skydda Skogen ansåg att detta var en felaktig tolkning av artskyddsförordningen som anger att arter som omfattas av denna inte får skadas eller dödas. Skydda Skogen ansåg vidare att riskerna för grundvattnet och påverkan på Tingstäde träsk var för dåligt utredda och att det vetenskapliga underlaget för ansökan var undermåligt.

Skydda Skogen ansåg att det fanns ett samband mellan frågan om påverkan på yt- och grundvatten och framtiden för skyddade och rödlistade arter på File hajdar. Detta eftersom delar av den flora och fauna som är knuten till alvarmarker är känslig även för små förändringar av grundvattennivån. Vi ansåg inte heller att Cementa visat att Tingstäde träsk, som är dricksvattentäkt till Visby, inte riskerade att påverkas av brytningen.

Mark- och miljödomstolen avslår ansökan efter överklagande

Mark- och miljödomstolen beviljade Cementas ansökan i januari 2020. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen av både Cementa (som ville att ett par villkor i domen skulle ändras) samt av Skydda Skogen och flera andra parter.

Mark- och miljööverdomstolen avslog Cementas ansökan i juli 2021 med följande motivering:

MÖD har ansett en miljökonsekvensbeskrivning, även med gjorda kompletteringar, vara behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön. MÖD har därför gjort bedömningen att det föreligger ett processhinder för prövning av en ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet.”

Cementa begärde prövningstillstånd i Högsta Domstolen. Högsta Domstolen meddelade 2021-08-25 att man inte beviljar prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens dom står därmed fast. 

Ändringar i miljöbalken för fortsatt brytning?

Regeringen vill göra lagändringar i miljöbalken som gör det möjligt för Cementa att under ytterligare 8 månader från och med 31 oktober fortsätta bryta kalksten i de nuvarande täkterna. Detta för att Cementa ska kunna bryta den volym det nuvarande tillståndet ger rätt till, men inte hinner bryta fram till den 31 oktober. En promemoria i saken har gått på remiss med bara fem dagars betänketid. Skydda Skogen har skickat ett kortfattad svar (se nedan) där vi avstyrker fortsatt brytning.

Kontakt

Kontaktperson för Skydda Skogen i frågor som rör kalkbrytning på Gotland är Nils-Erik Norrby, 072 525 1848, nils-erik@forshult.nu.   

Skydda Skogens yttranden här:

Övriga handlingar i målet på Cementas hemsida.


Foto: ”Parnassius apollo, Apollon des Alpes verso” by photonat3873017107 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0
Apollofjäril, nära hotad, NT är en av de arter som uppmärksammats under processens gång. ”Känner den sig hotad lyfter den framvingarna högt för att visa de röda ögonen samtidigt som den skrapar med bakbenen mot vingytan. I och med ökad fragmentering av artens habitat minskar utbytet av apollofjärilar mellan de olika lokalerna tills de blir isolerade ”öar” och utdöenderisken är utomordentligt stor.” Artfakta.
Nipsippa, fridlyst, nära hotad, NT.
Foto: ”Pulsatilla patens” by lu.bos is licensed under CC BY-NC 2.0 
https://artfakta.se/naturvard/search/species?q=nipsippa
https://artfakta.se/naturvard/taxon/euphydryas-aurinia-100942
Väddnätfjäril, sårbar, VU,
Foto: ”Euphydryas aurinia” by José Delamano García is licensed under CC BY-NC-SA 2.0 
Hasselsnok, sårbar (VU) ”Coronella austriaca” by AlexandreRoux01 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0