Sveaskog har snitslat en gammal naturskogsartad tallskog för avverkning vid Åbyälven i Ekopark Dubblabergen i Arvidsjaurs kommun. Foto: Steve Daurer.

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har snitslat en gammal naturskogsartad tallskog för avverkning vid Åbyälven i Ekopark Dubblabergen i Arvidsjaurs kommun.

– En naturvårdsskandal som hela Sverige borde få veta om, skriver skogsekologen Steve Daurer i ett brev till Sveaskog.  

Den gamla tallnaturskogen i Ekopark Dubblabergen är snitslad för avverkning trots att Sveaskog hittills inte anmält skogen för avverkning. En ekopark är ett större sammanhängande landskap med stora biologiska och ekologiska värden. Målsättningen är att bevara och utveckla landskapets naturvärden och biologiska mångfald. Enligt Sveaskog ska över 50 procent av den produktiva skogsmarksarealen i Ekopark Dubblabergen användas för naturvård.  

Majoriteten av tallarna i den snitslade skogen är ca 200 år med inslag av 250-300-åriga träd. Skogen hyser även värdefull död ved och flera naturvårdsarter. Sveaskog har klassat skogen som en produktionsskog som ska brukas med förstärkt hänsyn medan naturvårdande skötsel är tänkt att bedrivas i unga och medelålders tallskogar i ekoparken.  

– Skötselklassen produktionsskog med förstärkt hänsyn (PF) är helt fel klassning för ett sådant gammalt och bevarandevärt skogsbestånd. Men här i Dubblabergen och troligen lika så i andra ekoparker tänker man sänka respektive radera ut befintliga naturvärden för ekonomiska intressen, skriver skogsekologen Steve Daurer i ett brev till Sveaskog om den planerade avverkningen.  

Steve Daurer framhåller att det enda riktiga för Sveaskog är att avsätta området för naturvård.  

– När kommer Sveaskog sluta med att skövla ekoparkerna? 

Det är inte första gången som Sveaskog planerar att avverka skyddsvärd skog i Ekopark Dubblabergen. Skogsbolaget har tidigare bland annat hårt gallrat en gammal naturskogsrest med hänglavsdraperade gammelgranar där även den sårbara grenlaven (VU) växte.  

I den snitslade skogen finns inslag av 250-300-åriga träd bland 200-åriga tallar. Foto: Steve Daurer.