Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kom med och demonstrera i Fagersjöskogen fredag 15 dec kl 11!

Gör hela Fagersjöskogen i Farsta, Stockholm, till naturreservat! Samling nu på fredag 15 december kl 11 vid ”lilla fotbollsplanen” i norra delen av Fagersjöskogen mot Hökarängen, ungefär mittemot Kontoristvägen 62. Vi vill uppmärksamma att skogen fortfarande är hotad för det finns planer på bostäder och pendeltågsstation intill och i skogen.

Tidigare i år stod vi med banderoll bland de 100-200-åriga tallarna i Fagersjöskogen. Foto: Privat

Fagersjöskogen är en av södra Stockholms största oskyddade skogar på 100 hektar. Både rödlistade arter och signalarter har rapporterats till Artportalen. Exempelvis talltickor, ektickor, vintertagging, spillkråka, duvhök, grönsångare, grodor och mindre vattensalamander. Det är mycket död ved i skogen och många gamla granar, tallar, ekar samt hassel och kärr. I skogen finns även Stockholms största gran.

Det har länge funnits planer på att skydda Fagersjöskogen som naturreservat men än har det inte skett. Samtidigt som den intilliggande Majrosskogen ska bli naturreservat är Fagersjöskogen fortfarande oskyddad. Skogen hotas av planerade bostäder och ett pendeltågsstationsbygge.

Fagersjöskogen är utpekad av Länsstyrelsen som ett ”särskilt skyddsvärt område”. Skogen är en viktig del i den gröna infrastrukturen i Söderort. Tillsammans är Majrosskogen och Fagersjöskogen del av en grön kil, ”Hanvedenkilen”, som går in i bebyggt område. En intakt grön kil är viktig för arter att kunna sprida sig.

Det är viktigt att uppmärksamma skogar som den här och att den ska bevaras! Både för den biologiska mångfalden och för klimatet och för att många som bor i närheten behöver en skog att vara i.

Mötesplats vid röda krysset på kartan kl 11, vid ”lilla fotbollsplanen” mittemot Kontoristvägen 62 i Hökarängen. Gångavstånd från tunnelbanan.