Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Naturvärdesbedömning krävs för naturskogar inom Maskaures renbetesmarker

Norra Skog har år 2021 avverkningsanmält flera naturskogar inom Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun vid Kallön. En certifierad skogsägare ska enligt certifieringsföretagens gällande regler kunna bedöma vilka naturvärden som finns i skogen och lämna en naturvärdesbedömning. Naturvärdesbedömningen ska tala om hur avverkning påverkar miljön i skogen.

Skogen vid Källmyran. Här är trädens medelålder 137 år. Foto: Björn Mildh

Läs hela det öppna brevet till Norra Skog här:

Bästa Pär Lärkeryd och Olov Söderström

Norra Skog har 2021 avverkningsanmält flera naturskogar inom Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun vid Kallön. Några är redan avverkade.

Enligt Norra Skog själva är det av stor vikt att man hanterar skogen varsamt ”så att skogens samtliga ekosystemtjänster kan fortsätta att leverera, som till exempel biologisk mångfald och sociala värden”. Ur miljö- och klimatsynpunkt skall bolagets skogsbruk bedrivas ansvarsfullt”.

Tre avverkningsanmälda naturskogar

Med hänvisning till Norra Skogs löften ovan ber vi om uppgifter om tre av de avverkningsanmälda naturskogarna som alltjämt står kvar. Alla tre är klassade som K-skogar enligt karta över kontinuitetsskogar. 

Bifogade bilder är tagna i april 2021.


Rikligt med tjäderspillning, även av typ som ses nära lekplatser på våren vid leken. Foto: Björn Mildh.

Två naturskogar vid ”Källmyran”. (Se de två första bilderna ovan)

1.N 7294061; 

E 635519.

2. N 7293553; 

E 634967 

De två naturskogarna är gamla, fullskiktade naturskogar / kontinuitetsskogar som är mycket hänglavsrika och därmed viktig vinterbetesmark. Skogarna håller tveklöst höga naturvärden.

Det fanns också rikligt med tjäderspillning, även av typ som ses nära lekplatser på våren vid leken. Mest troligt en tjäderlekplats inom den avverkningsanmälda skogen eller i nära anslutning.

Skogen är även tillhåll / revir? för lavskrika som hördes.

3.Gopsisberget. (Se de två sista bilderna)

N 7297124; 

E 639101

Gammal naturskog / kontinuitetsskog av barrblandskogstyp med höga naturvärden, hänglavsrik. 

Spillkråksrevir med gammalt boträd strax söder om hyggesgränsen. Spillkråka trummade och ropade.

Spillkråkans bohål. Foto Björn Mildh.

Rikligt med tjäderspillning som vid lekplats om våren. Lekplatsen finns med stor sannolikhet på Gopsisberget. Lavskrika hördes.

Trädens medelålder i denna skog är 129 år. Foto: Björn Mildh

Enligt gällande regler skall den som planerar skoglig åtgärd eller verksamhet ha den kunskap som behövs för att bedöma verksamhetens miljöpåverkan.

Vi anmodar härmed Norra Skog att redovisa sina naturvärdesbedömningar för naturskogarna.Vi ser fram emot bolagets redovisning innan någon avverkning påbörjas.

Ingen kontinuitetsskog / naturskog skall avverkas med en hemlighållen NV-bedömning som grund!

Vänligen

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Kontakt: Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, bjorn.mildh@naturskyddsforeningen.se, tel. 0911-68265

Mer om Norra Skog:

https://skyddaskogen.se/norra-skog-kor-over-maskaure-sameby-vid-samrad/

Ordförklaringar:

kontinuitetsskogar är områden som varit trädklädda utan avbrott under loppet av sekler och blivit en tillflyktsort för störningskänsliga arter. Sådana arter överlever sällan en slutavverkning. Bernes, 2011

naturvärdesbedömning: skogsägare som vill driva ett certifierat skogsbruk ska ha specifika kunskaper om hur de ska ta hänsyn till natur-, kultur- och sociala miljöer. För att minimera risken att av misstag avverka eller skada värdefulla skogsbiotoper är det viktigt att göra en naturvärdesbedömning före åtgärd. Exempel på kursinnehåll: topografi och markförhållanden, hydrologi, beståndsklimat, trädskiktets sammansättning och karaktär, träd med speciella egenskaper, olika former av död ved, växttäcke/bördighet, naturlig störningsdynamik – Skogsstyrelsen ordnar tvådagarskurser. https://www.skogsstyrelsen.se/produkter-och-tjanster/utbildningar/skogliga-utbildningar/grundlaggande-naturvardesbedomning/