Det stora sammanhängande skogsområdet vid Björkvattnet i Jämtland hyser höga naturvärden och behöver bevaras för att nå nationella och internationella miljömål, menar Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen.

Idag publiceras rapporten Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker, Jämtland 2018 som beskriver förra sommarens inventeringar vid Björkvattnet i Strömsunds kommun i nordvästra Jämtland. Syftet med Forskningsresan är att kartlägga naturvärden i oskyddade skogar. Vid Björkvattnet finns ett större sammanhängande område med äldre värdefulla naturskogar som saknar formellt skydd. Flera av naturskogarna vid Björkvattnet är idag avverkningsanmälda.

– Med tanke på skogarnas mycket höga naturvärden är det inte acceptabelt att dessa värdefulla skogar ska avverkas, säger samordnarna för Forskningsresan och representanter för Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen.

Ett femtiotal deltagare besökte under en vecka i juli 2018 ett flertal skogar vid Björkvattnet i samband med Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker. Många fynd av rödlistade arter och signalarter gjordes i de äldre naturskogarna vid Björkvattnet. Bland annat hittades de rödlistade och sårbara vedsvamparna kristallticka och rynkskinn samt den mycket ovanliga och starkt hotade skrovellavsknappen. Den växer på skrovelav som är klassad som nära hotad. Skrovellavsknapp och flera av de andra rödlistade arterna som hittades under Forskningsresan överlever inte en avverkning.

– Alla artfynd visar i kombination med skogarnas struktur och höga ålder att det här är skogar som är värda att bevara. Skogsstyrelsen har i efterhand klassat flera delar av de områden som vi besökte som nyckelbiotoper och nu är stora delar av dem avverkningsanmälda. Dessa skogar behöver bevaras om vi ska kunna uppfylla våra nationella och internationella miljöåtaganden inom EU och FN, säger Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen och deltagare under Forskningsresan 2018.

Under Forskningsresan 2018 inventerades även fyra skogsområden sydost om Gäddede som var avverkningsanmälda av Holmen Skog. Alla fyra områden utgjordes av äldre grannaturskog och hyste höga naturvärden. Naturskyddsföreningen skickade in ett klagomål till FSC om dessa avverkningsanmälda skogar. Det konstaterades då att Holmen Skog kraftigt brustit i sina planerade avverkningar eftersom tre av områdena konstaterades vara av nyckelbiotopskvalitet. De är numera frivilliga avsättningar på Holmens Skogs marker.

Den fjärde äldre naturskogen vid Södra Stortjärnen, bedömdes dock inte hålla nyckelbiotopsklass. Denna skog riskerar nu avverkning trots dess höga naturvärden och fynd av flera nära hotade lavar och vedlevande svampar som exempelvis lunglav, rödbrun blekspik och gränsticka. I skrivande stund kan skogen eventuellt redan vara avverkad.

– Det är obegripligt att skogen vid Södra Stortjärnen riskerar avverkning och inte anses hysa tillräckligt höga naturvärden. Vi hoppas verkligen inte att skogen redan är avverkad. Flera av granarna är 250 år gamla eller äldre och det fanns gott om hackspår av tretåig hackspett. Skogen angränsar till naturreservat Dunnerklumpen och hyser i princip samma höga naturvärden som i reservatet, säger Elin Götmark som besökte den avverkningsanmälda skogen vid Södra Stortjärnen 2018.

Samordnarna för Forskningsresan har skickat in ett förslag till naturreservat kring Björkvattnet till myndigheterna i Jämtland.

– Vi hoppas verkligen att myndigheterna snarast agerar för att skydda skogarna vid Björkvattnet. Skogarna är akut avverkningshotade och det är bråttom, säger Maria Danvind från Naturskyddsföreningen och samordnare för Forskningsresan 2018.

Rapporten från Forskningsresan är tänkt att vara ett underlag till fortsatt arbete med inventering och skydd av värdefull natur i nordvästra Jämtland men belyser också problematiken och osäkerheten kring frivilliga avsättningar samt visar att naturskog med höga naturvärden fortfarande hotas av avverkning.

Utdrag från rapporten ”Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker, Jämtland 2018”:

”Varenda eftermiddag när de olika grupperna återsamlades på Fjällgården surrade luften av muntliga rapporter och iakttagelser om intressanta och ovanliga artfynd, observationer av lavskrikor, ugglor och hackspettar och häftiga naturupplevelser. Flera av deltagarna konstaterade under veckan att detta är något av det vackraste de sett vad gäller skog – en upplevelse som tydligt lyfter områdets sociala värden och lämplighet för rekreation. Detta är skyddsvärda skogar.”

Ladda ner rapporten ”Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker, Jämtland 2018” här.

Läs Forskningsresans förslag till naturreservat vid Björkvattnet här.

Läs pressmeddelande från Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen om Forskningsresans förslag till naturreservat vid Björkvattnet här.

Kontakt

Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen, tel. 070-678 74 23, elin.gotmark(@)fripost.org

Maria Danvind, Naturskyddsföreningen kansli Mitt och samordnare för Forskningsresan, tel. 073-275 17 36, maria.danvind(@)naturskyddsföreningen.se

Vid Björkvattnet finns många grova och gamla granar i stora sammanhängande skogsområden. Foto: Cecilia Winter.