En skogsbilväg skär genom det stora sammanhängande och värdefulla fjällskogsområdet i Vilhelmina kommun. Foto: Jon Andersson.

I en ny rapport FORESTRY AT THE EDGE som publiceras av Skydda Skogen idag framgår återigen vikten av att bevara den fjällnära skogen. Forskare har påpekat att detta område är viktigt att bevara för att förhindra förlust av biologisk mångfald och mildra klimatförändringarna. Samtidigt har antalet ansökningar om tillstånd för slutavverkning i den fjällnära skogen ökat med nästan 400 procent på ett år. Skydda Skogen uppmanar nu EU att sätta press på Sverige för att säkerställa långsiktigt formellt skydd av de återstående gammelskogarna.

Fjällskogsområdet som ligger till grund för rapporten ligger i Vilhelmina kommun. Där har totalt 3 412 fynd av 113 rödlistade arter, signalarter och andra värdefulla arter registrerats i skogsområdet som till största delen är orört.

– I ett område av denna storlek och med lång skoglig kontinuitet finns den unika möjligheten att inte enbart bevara arter utan också skapa förutsättningar för att upprätthålla ekologisk integritet, det vill säga vi kan bevara de processer som skapar och underhåller dessa värdefulla skogsekosystem. Dessa skogar lagrar stora mängder kol och upprätthåller ett värdefullt kolförråd till gagn för nutida och framtida EU-medborgare, säger Jon Andersson, författare av rapporten. 

Antalet ansökningar om tillstånd för slutavverkning i den fjällnära skogen har ökat med nästan 400 procent på ett år, sedan ett domstolsbeslut om att markägare ersätts om de nekas tillstånd att avverka skyddsvärd fjällskog. Skogsstyrelsen beviljades under 2021 ytterligare 360 miljoner SEK för att kompensera skogsägarna.  

– Skogsstyrelsen beviljar anmärkningsvärt ofta tillstånd för att avverka dessa värdefulla skogar, varför formellt långsiktigt skydd behövs. Dessa unika levnadsmiljöer, deras biologiska mångfald och deras kolinlagring är säkrade först när Sveriges regering agerar i linje med nationella och internationella åtaganden och säkerställer ett formellt skydd för denna unika del av EU, säger Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator på Skydda Skogen. 

I skogsutredningen som lämnades in till Sveriges regering i november 2020 föreslogs att svenska staten ska bekosta formellt långsiktigt skydd av ca 500 000 hektar produktiv fjällnära skogsmark. 

– Det är mycket viktigt att detta förslag blir verklighet så snart som möjligt. Om skogsbruk och nya skogsbilvägar får fragmentera dessa unika levnadsmiljöer kommer det att innebära samhällskostnader via miljökonsekvenser från klimateffekter, biologisk mångfald vilket drabbar framtida generationer. Att bevilja avverkning av gammal naturskog är bokstavligen som att såga av den gren vi alla sitter på, säger Jon Andersson.

Med rapporten FORESTRY AT THE EDGE  vill Skydda Skogen lyfta fram den hotade situation som ett av EU:s sista stora och intakta gammelskogsområden står inför. Föreningen uppmanar EU att agera och att sätta press på Sverige för att säkerhetsställa formellt skydd av de sista naturskogarna.

– Den svenska skogsindustrin driver för närvarande en kampanj där de vill öka skogsbruket för att bekämpa klimatförändringarna. Deras kampanj är exakt så konstig som det låter, och kommer innebära ökad avverkning av gamla skogar med rik biologisk mångfald och frigörelse av stora kollager, vilket naturligtvis inte mildrar klimatkrisen – det kommer istället innebära motsatsen, säger Jon Andersson.

– Politikerna har skrämmande lite tid kvar på sig för att förhindra att de sista oersättliga skogarna går förlorade för alltid. Utan omedelbart politiskt ingripande kommer detta unika skogsbälte att fragmenteras likt resten av Sveriges skogslandskap och urskog kommer ersättas av planterad gran och tall.  Jag vill även betona att bevarandet av de fjällnära skogarna inte får göras på bekostnad av bevarandet av naturskogar nedanför fjällkedjan, säger Lina Burnelius.

Rapporten FORESTRY AT THE EDGE  kan laddas ner här.

Kontakt

Dr. Jon Andersson, författare av rapporten FORESTRY AT THE EDGE, 073-037 52 74, jon.pm.andersson(@)outlook.com

Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator på Skydda Skogen, 073-440 47 93, lina.burnelius(@)skyddaskogen.se

En del av det stora sammanhängande och värdefulla fjällskogsområdet i Vilhelmina kommun. Foto: Jon Andersson.
En mosaik av artrika skogar, våtmarker, vattendrag och fjäll finns i det värdefulla fjällskogsområdet i Vilhelmina kommun. Foto: Jon Andersson.